Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 1

Fizik Tedavi Uygulanan Gonartroz Hastalarında Asemetasin Eklenmesinin Etkinliğini Araştıran Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma

Nil ÇAĞLAR 1 ,Berrin Gündüz 2 ,Kadriye ÖNEŞ 1 ,Meltem Esenyel 3 ,Aynur Şahin 4 ,Erhan Kefman 5
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 SSK Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
4 Vakıf Gureba Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
5 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Araştırmanın amacı, fizik tedavi uygulanan gonartroz tanısı konmuş hastalarımızda, steorid  olmayan antienflamatuar ilaç (SOAEİ) olan asemetasın eklenmesinin, hastanın ağrı yakınmasına ve klinik muayene bulgularına olan katkısını, ayrıca ilacın yan etkisini ve laboratuvar sonuçlarını etkileyip etkilemediğini araştırmaktı. Gonartroz tanısı konulan 32 hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan tüm hastalara fizik tedavi yöntemlerinden olan hot-pack, ultrason (US), transkutan elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) uygulandı. Fizik tedavi uygulamasının yanı sıra bu hastalardan 16 kişilik bir gruba rastgele, çift kör olarak asemetasin kapsül 120mg/gün, diğer gruba da plasebo olarak hazırlanmış asemetasin kapsül  günde iki defa olmak üzere verildi. Her iki grup 21 gün süre ile dizde istirahat ağrısı, hareketle ağrı, basınçla ağrı, hareket kısıtlılığı, eklem çevresi, hasta ve hekime göre tedavi sonucu, yan etki ve laboratuar sonuçları yönünden  takip edilerek karşılaştırıldı. 
Sonuç olarak istirahat ağrısı ve hareketle ağrının takibinde 7. günde plasebo grubunda istatistiksel yönden anlamlı fark bulunamazken asemetasin grubunda anlamlı farklılık saptadık. Her iki grubun karşılaştırılmasında diğer tüm takip parametrelerinde istatistiksel yönden farklılık gözlenmed

Keywords : Asemetasin, gonartroz, fizik tedavi.