Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 3

Comparative Evaluation of Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation and Isometric Exercise on Quadriceps Muscle by 99m Tc Sestamibi Scintigraphy

Murat Birtane 1 ,Yeşim Pekindil 2 ,Ali Sarıkaya 3 ,Siranuş Kokino 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
2 Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
3 Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Edirne
4 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne

Nöromusküler Elektrik Stimülasyonu ve İzometrik Egzersizin Kuadriseps Kası Üzerindeki Etkilerinin 99mTc Sestamibi Sintigrafi ile Karşılaştırmalı Değerlendirmesi Diz osteoartriti (OA) sık karşılaşılan bir sorun olup, bu olgularda kuadriseps femoris kasının (QFK) güçlendirilmesi tedavide önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada diz OA’li olgularda nöromusküler elektrik stimülasyonu (NMES) ile izometrik egzersizlerin (IzE) QFK’na etkilerinin, yeni bir yöntem olan, kas perfüzyon ajanı 99mTc-sestamibi sintigrafisi ile değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmaya ACR kriterlerine göre diz OA tanısı alan 41-62 yaşları arasındaki 20 kadın olgu alındı. Olguların tedavi programları öncesi diz grafileri, uyluk çevre ölçümleri ve Lequesne indeksleri değerlendirildi. Randomizasyon sonrası olguların bir QFK’na günde 23 dk süresince bilgisayarlı bir stimülatör olan Compex cihazı ile NMES, diğerine günde 9.5 dk süre ile IzE, haftada 5 gün, 3 hafta süre ile uygulandı. Uygulamalardan 3 gün önce ve 3 gün sonra olmak üzere 99mT-sestamibi sintigrafisi yapıldı.  QFK’dan aktivite tutulum oranları hesaplandı. Hem NMES hem de IzE grubunda uygulamalar sonrasında QFK’da anlamlı sintigrafik tutulum artışları izlendi. Ancak artış oranları açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. Uyluk çevresinde NMES grubunda daha fazla olmak üzere iki grupta da anlamlı artışlar saptandı. Radyolojik evre I olgulardaki sintigrafik tutulum ve uyluk çevre artışlarının ileri evrelere göre anlamlı olarak daha fazla olduğu belirlendi. Tüm olgularda Lequesne indeksinde sintigrafik artış ile uyumlu düzelme izlendi. Sonuçta diz OA’inde NMES ile IzE uygulamalarının 99mTc-sestamibi kas sintigrafisinde tutulum artışlarına yol açtığı, kas rehabilitasyon yöntemlerinin erken radyolojik evreli olgularda daha yararlı olduğu saptandı. Rehabilitasyon yöntemlerinin kas perfüzyonu ve mitokondrial fraksiyonu üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesinde yeni, ucuz ve noninvazif bir yöntem olarak 99mTc-sestamibi kas perfüzyon sintigrafisinin de göz önünde bulundurulabileceği düşünüldü.

Keywords : Nöromusküler elekrik stimulasyonu, izometrik egzersiz, 99mTc-sestamibi sintigrafi.