Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 5

Spinal Kord Yaralanması (SKY) ve Selim Eklem Hipermobilite Sendromu (SEHS)

Şafak Şahir Karamehmetoğlu 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Çocuklarda spinal kord yaralanmasının nadir olarak görülmesinde ligaman laksitesi ve eklemlerindeki hipermobilite rol oynar. Selim eklem hipermobilitesi sendromu (SEHS) erişkin popülasyonda görülen, normal çocuklardaki bulgulara benzeyen ve toplumdaki prevalansı % 1-7  arasında değişen bir durumdur. Bu çalışma, SEHS’nun spinal kord yaralanmalı hasta grubundaki sıklığını ortaya koyabilmek amacı ile yapılmıştır. Spinal kord yaralanması olan 100 paraplejik hasta çalışmaya alınmıştır. Beşinci metakarpofalanjeal eklem (bmkfe), dirsek ve dizlerin bilateral olarak pasif eklem hareketi açıklıkları derece olarak ve başparmakla ön kolun palmar yüzü ile küçük parmakla önkolun dorsal yüzü arasındaki mesafe sm. olarak ölçülmüştür. Beighton’un SEHS için kullandığı metod, paraplejiklerde oluşabilecek alt ekstremite sorunları (spastisite, kontraktür vb.) nedeni ile modifiye edilmiştir. Puanları 0 veya 1 olanlar normal, 2 veya 3 olanlar hipermobil, 4 veya daha fazla olanlar ise SEHS olarak kabul edilmişlerdir. Spinal kord yaralanmalı hastaların hiçbirinde SEHS ortaya konamamıştır. Bunlardan, % 9.6’sında BMKFE’de, % 4.7’sinde de el bileklerinde hiperekstansiyon bulunmuştur. Spinal kord yaralanmalı hastalarda SEHS görülmemesi, bu sendromun, çocuklardakine benzer bir şekilde veretebral kolon ve dolayısı ile de spinal kord yaralanmasını azaltabilecek faktörlerden olabileceğini düşündürmektedir.

Keywords : Spinal kord yaralanması, Selim eklem hipermobilite sendromu