Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 5

Radiküler ve Non-Radiküler Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Bel Okulu Etkinliğinin Karşılaştırılması

Füsun Şahin 1 ,Demet Parlar 2 ,F. Merdol 3 ,G. Durlanık 3 ,Banu KURAN 4
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
4 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Bu çalışmanın amacı, radiküler ağrı yakınması olmayan mekanik bel ağrılı hastalar (Grup 1) ve disk herniasyonuna bağlı radiküler ağrısı olan hastalarda (Grup 2) bel okulunun etkinliğinin karşılaştırılmasıdır. Çalışma yaş, cins, Visüel Analog Skala (VAS), vücut kitle indeksi (VKİ) ve ağrı süreleri birbirine eşit olan 20’şer kişilik 2 grupta yapıldı. Gruplara İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği tarafından geliştirilen bel okulu programı uygulandı. Tedavi öncesi, tedaviden 1 ve 3 ay sonra olmak üzere 3 değerlendirme yapıldı. Özellikle 3 ay sonra yapılan değerlendirmede ağrı yoğunluğu (VAS), lomber mobilite (bel fleksiyonu ve ekstansiyonu), fonksiyonel sakatlık (Oswestry Fonksiyonel Skalası) toplam skoru ve beden dayanıklılık testi sonuçları 2 grupta da anlamlı düzelme gösterdi. Takipte kullanılan diğer parametrelerden olan analjezik kullanım miktarı ve analjezik kullanım süresi Grup 2’de düzelme gösterirken Grup 1’de değişiklik yoktu. Ayrıca, Grup 2’de fonksiyonel sakatlığı içeren daha çok parametrede iyileşme gözlendi. Bu çalışmaya göre radiküler ağrısı olan hastaların standart bel okulu programından daha çok faydalandığı söylenebilir.

Keywords : Bel Okulu, Bel Ağrısı