Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 6

Postmenopozal Osteoporozda Yüksek Kolesterol Düzeyi ile Kemik Mineral Yoğunluğunun İlişkisi

İbrahim Şenocak 1 ,Lale Cerrahoğlu 2 ,Mehmet Tuncay Duruöz 3
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
3 Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa

Özet: Postmenopozal Osteoporozda Yüksek Kolesterol Düzeyi İle Kemik Mineral Yoğunluğunun İlişkisi.

 

Önbilgi: Kardiovasküler risk faktörleriyle osteoporozun ilişkisi olduğu literatürde bahsedilmektedir.

 

Amaç: Postmenopozal osteoporozlu (PMO) hastalarda femoral ve lomber kemik mineral yoğunluğunun (KMY) yüksek serum total kolesterol düzeyi ile ilişkisini araştırmak.

 

Yöntem: Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre PMO tanısı konulmuş antilipid ve hormon replasman tedavisi olmamış, sedanter yaşantısı olmayan hastalar rasgele çalışmaya alındı. Hastalardan yüksek (?240 mg/dl) ve yüksek olmayan (<240 mg/dl)  kolesterol düzeylerine göre iki grup oluşturuldu. Her hastada femur boynu, Ward’s üçgeni, trokanterik bölge, L1-L4 ve L3 lateral vertebral bölgelerin kemik mineral yoğunluğu değerlendirildi. Gruplar arası korelasyon Mann-Whitney U testiyle değerlendirildi. p<0.05 anlamlı kabul edildi.

 

Bulgular: Otuz üç PMO’lu hasta (11 yüksek kolesterol düzeyli) çalışmaya alındı. Gruplar arasında yaş ve vücut kitle indeksi (VKI) yönünden anlamlı bir farklılık yoktu (benzer gruplar). Gruplar arasında her bölgenin KMY sonuçlarında anlamlı ilişki bulunmadı.

 

Sonuç: Postmenopozal osteoporozlu hastalarda KMY ile hiperkolesterolemi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır

Keywords : Postmenopozal osteoporoz, hiperkolesterolemi, kemik mineral yoğunluğu.