Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 6

Hemiplejik Hastalarda Yaşın Fonksiyonel Rehabilitasyon Sonuçlarına Etkisi

Canan Tıkız 1 ,Müjde A. Palancı 2 ,Aydan Kurtaran 3 ,Ayşe Karamercan 4 ,Aytül Çakcı 5
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
4 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
5 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Bu çalışmada tromboembolik serebrovasküler olaya bağlı ilk defa hemipleji geçiren hastalarda yaş faktörünün, rehabilitasyonun fonksiyonel sonuçları üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya 86 hasta dahil edilmiş ve hastalar 65 yaş ve üzeri (Grup 1, n=30) ve 65 yaş altı (Grup2, n=56) olarak iki gruba ayrılmıştır. Rehabilitasyon sonuçlarını değerlendirmek amacıyla her iki gruba da fonksiyonel bağımsızlık ölçütü (FBÖ) ve fonksiyonel ambulasyon skalası (FAS) uygulanmıştır. FBÖ giriş skorları Grup 1 ve Grup 2’de sırasıyla 60.73±22.77 ve 68.64±26.53, çıkış skorları 73.13±26.82 ve 82.91±24.86 olarak saptanmış olup, gruplar arasında giriş ve çıkış değerleri açısından farklılık olmadığı gözlenmiştir (p>0.05). FAS giriş skorları ise Grup 1 ve Grup 2’de sırasıyla 1.16±1.55 ve 1.89±1.68, çıkış skorları da 2.36±1.84 ve 2.96±1.68 olarak bulunmuş olup, yine gruplar arasında giriş ve çıkış skorları açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Hastaların rehabilitasyon süresince elde ettikleri FBÖ kazanç  skorları Grup 1 ve Grup 2’de sırasıyla 13.27±9.8 ve 12.68±10.63, FAS kazanç skorları ise 1.20±1.2 ve 1.19±1.27 şeklinde saptanmış olup, gruplar arasında fark bulunmamıştır(p>0.05). Ayrıca rehabilitasyon süresince kazanılan FBÖ ve FAS değerleri ile yaş arasında anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır (sırasıyla r=0.117, p=0.28 ve r=0.043, p=0.69). Sonuç olarak çalışmamızda  65 yaş ve üzerindeki hastaların, 65 yaş altındaki hastalarların rehabilitasyondan aynı oranda fayda gördükleri ve benzer fonksiyonel sonuçlara ulaştıkları saptanmıştır. Bu sonucumuz hemipleji rehabilitasyonunda fonksiyonel sonuçlar üzerine yaşın önemli bir etkisinin olmadığını düşündürmektedir. 

Keywords : Serebrovasküler olay, rehabilitasyon, fonksiyonel sonuç, yaş