Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 6

Flask Dönemdeki Hemiplejik Hastalarda Omuz Subluksasyonu ile Ağrı İlişkisinin Değerlendirilmesi

Cengiz Bahadır 1 ,Ülkü Akarırmak 2 ,İlhan Karacan 3
1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye
3 Serbest Fiziyatrist

Hemiplejik hastalarda omuz subluksasyonu ve omuz ağrısı sık karşılaşılan komplikasyonlardandır.  Bu çalışmada  flask dönemdeki hemiplejik hastalarda omuz ağrısı ile omuz subluksasyonu ve bunların ilişkisi araştırıldı. Çalışmaya 16’sı kadın 14’ü erkek toplam 30 hasta alındı. Hastaların hepsi nonfonksiyonel (flask) dönemde hemiplejik hastalardı. Hastaların istirahat ve pasif hareket ağrıları 6 aşamalı verbal skala ile değerlendirildi. Her hastanın anterior oblik pozisyonda mukayeseli omuz grafileri çekildi ve vertikal subluksasyon esas alınarak 0’dan 4’e kadar derecelendirildi. Hastaların 24’ünde (%80) omuz ağrısı vardı. Sekiz hastada ağrı sadece pasif  hareketle ortaya çıkarken 16 hastada hem istirahat hem de pasif harekette ağrı mevcuttu. Omuz grafilerinde 30 hastanın 22’sinde (%73) subluksasyon tespit edildi.  Bunların onbeşinde 1. derece, altısında 2. derede, birinde 3. derece subluksasyon belirlendi. Yapılan istatiksel analizde subluksasyon ile ağrı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi. Benzer şekilde subluksasyon derecesiyle ağrı derecesi arasında da anlamlı bir ilişki bulunamadı. Bulgularımız flask dönemdeki hemiplejik hastalarda glenohumeral eklem subluksasyonunun omuz ağrısı yaratmadan da gelişebildiğini ve subluksasyon derecesinin ağrı derecesi ile ilişkili olmadığını göstermektedir.

Keywords : Hemipleji, omuz ağrısı, subluksasyon.