Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 5

Ekstrude Lomber Disk Hernilerinde Konservatif Tedavinin Etkinliği

Füsun Şahin 1 ,Banu KURAN 2 ,Mustafa Çalış 3 ,Müjde A. Palancı 4
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri
4 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Ekstrude lomber disk hernisi (ELDH) anulusun tamamen yırtılması sonrasında kök basısına neden olur. Bu da bacak ağrısı ön planda olmak üzere bel ve bacak ağrısına yol açar. Amacımız ELDH olan hastalarda konservatif tedavinin etkinliğini araştırmaktı. Bu çalışma, klinik olarak lomber disk hernisi (LDH) tanısı konan; manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile de bu fıtığın ekstrude olduğu kesinleşen 6’sı erkek (%40), 9’u kadın (%60) toplam 15 hasta üzerinde prospektif olarak yapıldı. Tüm hastalara 15 günlük sentetik ACTH tedavisini de içeren medikal tedavi ve fizik tedavi uygulandı. Tedavi öncesi tedavi sonrası ve tedaviden sonra ortalama iki ay sonraki kontrolde klinik parametreler ve fonksiyonel durum kaydedildi. Vakaların çoğunda ekstrude disk L4-L5 seviyesinde idi (%46,6). Tüm hastaların hem ağrılarında, hem de fonksiyonel durumlarında tedavi sonrası ve kontrol sırasında ileri derecede anlamlı olarak düzelme tespit edildi (p<0,001). Fonksiyonel durum yönünden hastaların %46.6’sı mükemmel olarak değerlendirilirken; %40’ı iyi, %6.6’sı orta, %6.6’sı kötü sonuç verdi. Sonuç olarak ekstrude LDH’li hastalarda konservatif tedavinin iyi sonuç verdiği kanısındayız.

Keywords : Ekstrude lomber disk hernisi, konservatif tedavi, fonksiyo