Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 5

Romatoid Artritte Akciğer Değişikliklerinin Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi

Işıl Keleş 1 ,Gülçin Kaymak Karataş 2 ,Vesile Sepici 3 ,Gül Gürsel 4 ,Mehmet Araç 5
1 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale
2 Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
5 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Bu araştırma romatoid artrit (RA)’li hastalarda akciğer (AC) değişikliklerinin yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) ile değerlendirilmesi ve bulguların hasta klinik ve laboratuvar özellikleri ile karşılaştırılması amacı ile yapılmıştır. Çalışma 1987 ARA kriterlerine göre RA tanısı almış 55 (48 kadın, 7 erkek) hastada yapıldı. Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri kaydedildi ve tüm hastalarda toraks YRBT tetkiki ile AC bulguları incelendi. Hasta yaş ortalaması 55.3 ± 13.2 yıl, hastalık süresi ortalaması 12.4 ± 9.9 yıl idi. Sigara içme öyküsü halen 18 (%32.7) hastada vardı. YRBT incelemesinde 41 (%74.5) hastada AC’de patolojik lezyon tespit edildi. Hastaların toraks YRBT incelemesinde fibrotik yapılanma (n: 24, %58.5), parenkimal nodül (n: 15, %36.6) ve amfizem (n: 13, %31.7) en sık görülen patolojik değişikliklerdi. YRBT incelemesi sonucu; AC’de patolojik lezyonu olan hastalar ile YRBT incelemesi normal olan hastalar demografik, klinik ve laboratuvar özellikler yönünden karşılaştırıldığında sadece hasta yaş ortalaması anormal YRBT’li hasta grubunda anlamlı yüksek bulundu (p<0.01). Sonuç olarak YRBT, RA hastalarında subklinik AC patolojilerinin tespit edilmesinde oldukça güvenilir, duyarlı ve noninvaziv bir tanı metodudur. RA’lı hastalarda gözlenen AC YRBT bulgularının RA dışında diğer faktörlere de bağlı olabileceği akılda tutulmalıdır

Keywords : Romatoid artrit, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi, akciğer tutulumu