Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 6

Omurilik Yaralanmasında Elektrofizyolojik Tetkiklerin Prognozdaki Yeri

Müfit Akyüz 1 ,Barın Selçuk 2
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara

Omurilik yaralanmalı hastalarda klinik muayenenin yanı sıra elektrofizyolojik çalışmalar da nörolojik defisit, yaralanma düzeyi ve iyileşme potansiyelini değerlendirmede kullanılabilir. Prognostik değerlendirmede ilk ve en önemli yol olan klinik muayene ile birlikte yapılan elektrofizyolojik kayıtlar özellikle koopere olamayan, bilinci tam olarak açık olmayan hastalarda erken tanı ve prognostik değerlendirme imkanı sağlar. EMG, sinir ileti ve refleks çalışmalar akut omurilik yaralanmalı hastalarda periferik yolların değerlendirilmesinde, örneğin eşlik eden kök, pleksus veya periferik sinir lezyonlarında duyarlıdır. Santral yolları değerlendiren elektrofizyolojik çalışmalar ise (somato-sensoriyel uyartılmış potansiyeller ve motor uyartılmış potansiyeller) ambulatuvar kapasite, el ve mesane fonksiyonlarını değerlendirmede ve prognoz tayininde klinik bulguları destekleyici olabilir. Otonomik disfonksiyonun göstergesi olarak sempatik deri yanıtları ile elde edilen kayıtlar ise sempatik sinir sistemindeki lezyon ve şiddetini bildirir. Bu yazı, omurilik yaralanmalı hastalarda prognozun doğruya en yakın ve en kısa sürede belirlenmesi, akut tedavi ve rehabilitasyon hedeflerinin saptanması ve rehabilitasyonda kullanılacak yöntemlerin seçimi açısından elektrofizyolojik kayıtların önemini vurgulamak için hazırlanmıştır.

Keywords : Omurilik yaralanması, elektrofizyolojik çalışmalar, prognoz