Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 2

The Effect of Combination Therapy on Bone Mineral Density in Patients with Chronic Hepatitis C: A Preliminary Report

Günşah Şahin 1 ,Özlem Kandemir 2 ,Selda Bağış 3 ,Ali Kaya 2 ,Canan Erdoğan 4
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersi
3 Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Istanbul, Türkiye
4 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersi

Kronik hepatit C’li birçok hasta, interferon + ribavirin ile tedavi edilir. Az sayıda çalışmada, bu tedavi boyunca, kemik kaybı olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada, 12 ay süresince kombine tedavi alan 30 erkek hastada, bu tedavinin kemik mineral yoğunluğu (KMY) üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Yaş ve vücut  kitle indeksi uygun olan 25 sağlıklı erkek, kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Gruplar arasında, lomber bölge KMY açısından istatiksel olarak anlamlı fark olup, 12 ay süresince kombine tedavi gören hepatit C’li hastalarda KMY düşüktü. Her iki grupta da serum biokimyasal kemik belirleyicileri ve 24 saatlik idrar kalsiyumu normal olup, istatiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Sonuç olarak, bu çalışma, kombine tedavinin azalmış kemik mineral yoğunluğuna neden olabileceğini desteklemektir. Fakat, etyolojiyi aydınlatmak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords : Kemik mineral yoğunluğu, ribavirin, interfero