Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 2

Urinary Tract Infections in Spinal Cord Injured Patients

Berrin Gündüz 1 ,Belgin Erhan 1 ,Bülent Çetinel 2
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Omurilik yaralanmalı hastalar sıklıkla üriner sistem enfeksiyonlarına maruz kalırlar. Enfeksiyonların sık tekrar etmesi, ilaç direnci ile ilgili problemler ve tanıdaki zorluklar tedaviyi zorlaştırır. Bu çalışmada amacımız ürodinami laboratuvarında değerlendirilen omurilik yaralanmalı hastalardaki üriner enfeksiyonları incelemek ve üriner enfeksiyon, üreyen mikroorganizma, cinsiyet, mesane tipi ve urodinamik bulgular arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. Üç yüz otuz sekiz hastadan 285’inde yeterli bilgiye ulaşıldı. Bunlardan 172’sinde kültürde üreme saptandı, en sık saptanan mikroorganizma E. Coli idi; en yüksek enfeksiyon oranı sürekli kateterli hastalardaydı. Omurilik yaralanmalı hastalar ürolojik komplikasyonlar yönünden tüm yaşamları boyunca takip edilmelidir.

Keywords : Üriner sistem enfeksiyonları, omurilik yara-lanması