Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 5

The Relation of Serum Levels of Muscle Enzymes with Clinical Findings in Rheumatoid Arthritis

Cahit Kaçar 1 ,Ece Kaptanoğlu 2 ,Erdal Gilgil 3 ,Tiraje Tuncer 1 ,Aker Akyokuş 4
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bölümü, Antalya
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey
3 Vakıf Gureba Teaching Hospital, Department of Neurosurgery, İstanbul
4 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Antalya

Bu çalışmanın amacı, romatoid artritli (RA) hastalarda serum kas enzim düzeyleri ile hastalık aktivite ölçümleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. Çalışmaya  yaş, boy, kilo ve vücut kitle indeksi açısından birbirleriyle kıyaslanabilecek 25 RA hastası ile 16 sağlıklı kadın kontrol alındı. Tüm deneklerde serum kreatinin kinaz (CK), CK-MB, laktik dehidrogenaz (LDH) ölçümleri yapıldı ve ek olarak izoenzim tetkikleri ile CK ve LDH elektroforez çalışmaları yapıldı. Bu tetkiklerden elde edilen veriler eritrosit sedimentasyon hızı, CRP, hassas eklem sayısı, şiş eklem sayısı ve görsel analog skalada ağrı düzeyi gibi hastalık aktivite belirteçleri ile karşılaştırmalı olarak incelendi. Bu verilere ek olarak, egzersiz düzeyi, serum RF düzeyi, kortikosteroid kullanımı, deformite varlığı ve şiş eklem sayısı açısından da  grup içi analiz gerçekleştirildi. Sonuç olarak sadece CK düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptandı (p<0.01). Grup içi analiz sonuçları egzersiz yapan RA’lı hastalarda LDH 5 izoenzim düzeyinin anlamlı olarak daha yüksek olduğunu gösterdi. Serum CK düzeyleri hassas eklem sayısı, şiş eklem sayısı ve ağrı parametreleri ile negatif korrelasyon gösterirken, serum LDH düzeyleri CRP ile pozitif korrelasyon gösterdi. Ra’lı hastalarda serum CK düzeyleri düşük bulunabilir; bu bulgu hem RA’lı hem de akut miyokard enfarktüsü geçiren veya inflamatuvar kas hastalığı olan hastalarda dikkate alınmalıdır.

Keywords : Kas enzimi, romatoid artrit, kreatinin kinaz, CK.