Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 6

Gonartrozlu Hastaların Tedavisinde İntraartiküler Hyaluronik Asit ve Rofekoksib Etkinliğinin Karşılaştırılması

Filiz Eser 1 ,Belgin Karaoğlan 2 ,Canan Çelik 3
1 Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bursa Şevket Yılmaz Education and Research Hospital, Bursa, Turkey

Çalışmamızdaki amaç, gonartrozlu hastalarda intraartiküler hyalüronik asit (HA) ve rofekoksib etkinliğini karşılaştırmaktı. 39 gonartozlu hasta değerlendirildi (33 kadın, 6 erkek). Randomize olarak seçilen 21 hastaya 5 hafta süreyle haftada bir intraartiküler HA 25 mg uygulandı ve 18 hastaya ise 5 hafta süreyle rofekoksib  25 mg tab 1x1 verildi. Ağrı süresi kaydedildi ve radyolojik sınıflandırma yapıldı. Tedavi başlangıcında, 3, 5 ve 8 hafta sonunda, VAS ile spontan ve aktivite sonundaki ağrı ölçüldü. Hastaların fonksiyonel kapasiteleri WOMAC testi kullanılarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, ağrı süresi ve radyolojik değerlendirme açısından gruplar arasında fark yoktu (p>0,05). Varyans analizi ile dört ayrı zamanda yapılan değerlendirmede, her iki tedavi grubunda da VAS ve WOMAC skorlarında istatistiksel anlamlı düzelme saptandı (p<0,001). İki grubun VAS ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Fonksiyonel düzeyin WOMAC ile değerlendirilmesi sonucunda, intraartiküler HA uygulanan grupta, rofekoksib uygulanan gruba göre anlamlı düzelme görüldü (p<0,05). 50 adım yürüme süresi ve WOMAC ile değerlendirilen tutukluk yönünden rofekoksib daha etkili bulundu (p<0.05). Hem intraartiküler HA, hem de rofekoksib uygulamasının gonartrozlu hastalarda ağrı tedavisinde önemli düzelme sağladığı; 50 adım yürüme süresi, tutukluluk yönünden rofekoksibin daha etkili olduğu, fakat günlük yaşam aktiviteleri ve fonksiyonel kapasite düzeyleri üzerinde HA enjeksiyonunun belirgin şekilde daha etkili olduğu gösterilmiştir

Keywords : Gonartroz, hyaluronik asit, rofekoksib