Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 6

Diz Osteoartriti Olgularında Konsantrik Kuadriseps-Hamstring ve Konsantrik-Eksantrik Kuadriseps İzokinetik Egzersiz Programlarının Ağrı, Fonksiyonel Kapasite ve Kuadriseps Gücüne Etkisi

Dilek Karakuş 1 ,Murat Ersöz 2 ,Filiz Eser 3 ,Belgin Karaoğlan 4 ,Aydan Kurtaran 2
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Diz osteoartriti olgularında kuadriseps güçsüzlüğü sık olarak gözlenmekte ve fonksiyonel kapasiteyi olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada diz osteoartriti olgularında konsantrik-konsantrik (kon-kon) (kuadriseps-hamstring) ve konsantrik-eksantrik (kon-eks) (kuadriseps-kuadriseps) izokinetik güçlendirme programlarının ağrı, fonksiyonel kapasite ve kuadriseps gücüne etkisi incelendi. Amerikan Romatoloji Birliği (ACR) tanı kriterlerine göre bilateral diz osteoartriti tanısı konmuş, yaş ortalamaları 54,2±6,4 olan 20 kadın hasta kon-kon ve kon-eks güçlendirme grubu olmak üzere 10’ar kişilik iki gruba ayrıldı. Her iki gruba aynı 5 açısal hızı içeren izokinetik egzersiz programları bilgisayarlı izokinetik test ve egzersiz sistemi kullanılarak 10’ar seans uygulandı.  Hastalarda tedavi sonrası ağrı skoru (VAS), WOMAC skoru ve 30, 90, 180 derece/sn açısal hızlarda kon-kon kasılma ile elde edilen ekstansör ve fleksör maksimal tork değerleri incelendiğinde kon-kon grupta ağrı skoru ve 180 derece/sn açısal hızda ölçülen ekstansör ve fleksör maksimal tork değerlerinde; kon-eks grupta ise WOMAC ve ağrı skorlarında ayrıca 90 ve 180 derece/sn açısal hızda ölçülen ekstansör maksimal tork değerlerinde anlamlı düzelmeler gözlendi (p<0,05). Sonuç olarak; diz osteoatriti olgularında uygulanacak kas güçlendirme programlarında ağrı, fonksiyonel kapasite ve farklı hızlardaki kuadriseps güçlerinde sağladığı hızlı düzelme nedeniyle konsantrik-eksantrik egzersizlere öncelik verilmesinin faydalı olacağı düşüncesindeyiz

Keywords : Diz osteoartriti, egzersiz, izokinetik, konsantrik, eksantrik