Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 1

Bone Mineral Density in a Normal Turkish Female Populatio

İlhan Karacan 1 ,Şansın Tüzün 2 ,Nedim Selim 3 ,Fikret Tüzün 4
1 Serbest Fiziyatrist
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3 Bestas Group, Lunar, İstanbul, Turkey
4 Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmanın amacı normal Türk kadın popülasyonunda kemik mineral yoğunluğu (KMY) aralığını saptamak ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kuzey Avrupa verileri ile karşılaştırmaktı. Ülkenin 19 farklı merkezinde Lunar DPX dansitometri cihazı ile 20-79 yaş arası 339 kadında KMY ölçümü yapıldı. Özellikle postmenopozal dönemde KMY ile vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi arasında doğrusal korelasyon saptandı. Spinal doruk kemik kütlesine (DKK) 30-39 yaş grubunda, fakat femoral DKK’ne 20-29 yaş grubunda ulaşılmaktaydı. Tüm ölçüm bölgelerinde, menopozla ilişkili olarak 50 yaşından sonra belirgin KMY kaybı saptandı. KMY yaşla parabolik azalma göstermekteydi. Menopoz süresi ile ilişkili olarak tüm bölgelerde KMY’unda kubik azalma olmaktaydı. ABD ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türk kadınlarda lomber bölge KMY daha düşük bulundu, fakat femoral KMY 5. ve 7.dekadda Kuzey Avrupalılardan daha düşük, ABD’lilerle ise benzer düzeyde idi

Keywords : Kemik mineral yoğunluğu, Türk kadınlar