Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 3

Puberte Öncesi Ritmik Cimnastik Sporcularında Fiziksel Aktivite ve Vücut Kompozisyonunun Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Sabire Akın 1 ,Gülfem Ersöz 2 ,Yeşim Bulca 3
1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Ankara
2 Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Teknolojisi Bölümü, Ankara

Bu çalışma prepubertal ritmik cimnastik sporcularında fiziksel aktivite, vücut ağırlığı ve  vücut kompozisyonunun  kemik mineral yoğunluğu (KMY) üzerine etkisini araştırmak amacıyla planlandı. Çalışmaya 14 bayan prepubertal cimnastik sporcusu (10,1±1,2 yaş) ve 7 bayan sağlıklı sedanter kontrol (10,9±0,9 yaş) katıldı. KMY ve vücut kompoziyonu dual enerji x-ray absorpsiyometre (DEXA) yöntemi ile Lunar DPX-IQ cihazı kullanılarak gerçekleştirildi. Değerlendirmeye alınan parametreler; boy, vücut ağırlığı (VA), vücut kitle indeksi (VKİ), tüm vücut kemik mineral içeriği (KMİ)(gr), tüm vücut KMY (gr/cm2), tüm vücut KMY/boy (g/cm3), yağsız vücut ağırlığı (YVA) (gr), vücut yağ kütlesi (VYK)(gr), YVA/VA, VYK/VA’dır. Cimnastikçiler ile kontrol grubu arasında yapılan karşılaştırmalarda cimnastikçilerde vücut ağırlığı, boy, VKİ, VYK, VYK/VA  kontrollere göre düşük bulundu (p<0,05). Cimnastikçilerin tüm vücut KMY ölçümleri kontrollerle benzerlik göstermekteydi (p=0,699). Boya göre düzeltilmiş KMY ise cimnastikçilerde kontrollerden anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0,05). İki grup arasında YVA arasındaki farklılık anlamlı değil (p=0,236) iken YVA/VA oranı cimnastikçilerde yüksekti (p<0,05). Yapılan regresyon analizine göre bağımsız değişkenlerden  YVA KMY’nin en önemli belirleyicisi olarak bulundu. Sonuç olarak ritmik cimnastik antrenmanlarının puberte öncesi dönemdeki sporcularda tüm vücut KMY’ye olumlu etkisi olduğunu ve bu etkinin de YVA ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz.

Keywords : Cimnastik, kemik mineral yoğunluğu, vücut kompozisyonu