Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 3

Diz Osteoartritli Hastaların Tedavisinde İyontoforez ve Fonoforez

Kadir Yıldırım 1 ,Saliha Karatay 1 ,Meltem Şişecioğlu 1 ,Mahir Uğur 2 ,Kazım Şenel 1
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum
2 Ataturk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, diz osteoartrit (OA)’li hastalarda %5’lik ibuprofenin kullanıldığı iyontoforez ve fonoforez yöntemlerinin etkinliklerini karşılaştırmaktı. Çalışmaya 40 hasta (25 kadın, 15 erkek) dahil edildi. Olgular iyontoforez grubu ya da fonoforez grubu olmak üzere rastgele ikiye ayrıldı. İyontoforez grubunun (n= 20) 12’si kadın 8’i erkek iken (ortalama yaş: 53,3±6,1; 41-65 yıl), fonoforez grubunun (n= 20) ise 13’ü kadın 7’si erkekti (ortalama yaş: 54,9±6,7, 40-65 yıl). İyontoforez grubuna %5’lik ibuprofen iyontoforezi + sıcak paket + egzersiz programı verildi. Fonoforez grubuna ise %5’lik ibuprofen fonoforezi + sıcak paket + egzersiz tedavileri uygulandı. Değerlendirme kriterleri; 15 metre yürüme süresi, istirahat ve yürümekle olan ağrı şiddeti, diz çökme, merdiven çıkma ve inme gibi günlük yaşam aktiviteleri ve Hastalık Etki Profili (Sickness Impact Profili) (SIP) skorlaması idi. Bu kriterler tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerlendirildi. Tedavi sonrası her iki grupta da tüm parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler vardı (p<0,01). İki grubun karşılaştırılmasında 15 metre yürüme süresinde iyontoforez grubu lehine (p<0,01), istirahatteki ağrı değerlerinde ise fonoforez grubu lehine (p<0,05) anlamlı düzelmeler bulundu. Diğer klinik parametrelerde anlamlı fark yoktu (p>0,05). Sonuç olarak, her iki tedavi modalitesi de diz osteoartritli hastalarda etkin bulundu. Ancak gruplar arasında düzelme oranında anlamlı bir farklılık izlenmedi. Yaptığımız çalışma ibuprofen iyontoforez ve fonoforezinin diz OA’lı hastaların tedavisinde alternatif elektroterapi metotları olabileceğini gösterdi.

Keywords : Diz osteoartriti, iyontoforez, fonoforez