Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 4

Omurilik Yaralanmalı Hastaların Temiz Aralıklı Kateterizasyona Uzun Dönemde Gösterdikleri Uyum

Yeşim Akkoç 1 ,Funda Atamaz 1 ,Selcen Özdedeli 1 ,Yeşim Kirazlı 2 ,Simin Hepgüler 3 ,Berrin Durmaz 4
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
4 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmanın amacı omurilik yaralanmalı hastaların temiz aralıklı kateterizasyona (TAK) uzun dönemde gösterdikleri uyumu saptamaktı. Rehabilitasyon amacıyla hospitalize edilmiş olan omurilik yaralanmalı 50 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Ürodinamik değerlendirmeden sonra hastalar TAK konusunda eğitildiler. Taburcu edildikten sonra telefonla aranarak takip edildiler. Hastaların ortalama yaşı 37,2±14,6 (17-75) idi. Yaralanmadan sonra incelemeye kadar geçen süre ortalama 8,5±15,1 (0,5-60) aydı. Onyedi hastada tetrapleji, 33 hastada parapleji mevcuttu. Onbeş hastada komplet, 35 hastada inkomplet (ASIA B-D) yaralanma mevcuttu. Ürodinamik değerlendirmede hastaların %50’sinde hiperrefleks detrusor, diğer %50’sinde aktivitesi azalmış ya da akontraktil detrusor saptandı. Takip verileri 49 hastanın ortalama 27,1±13,5 (6-53) ay süreyle TAK’a devam ettiklerini gösterdi. Sadece bir hasta 8 ay sonra maliyeti nedeniyle devamlı kateter kullanımına döndü. Hastaların hiç birinde kateterizasyonu engelleyecek şiddette spastisite yoktu. TAK’a uzun süreli uyum çok iyiydi. TAK konusunda hastaların eğitilmesi, sık takibi, kateterizasyona engel olacak şiddetli spastisite olmaması, TAK için bakıcıya bağımlı olmamaları bu iyi sonuçlar için temel faktörler olarak görünmektedir.

Keywords : Omurilik yaralanması, mesane tedavisi, temiz aralıklı kateterizasyo