Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 4

Diz Osteoartritinin Tedavisinde Selekoksib ve Diklofenak Sodyum Etkinliğinin Karşılaştırılması

Funda Taşcıoğlu 1 ,Cengiz Öner 2 ,Ayşe Aydemir 1
1 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskişehir
2 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Bu çalışmanın amacı primer diz osteoartriti (OA) olan hastalarda selekoksib ve diklofenak sodyum tedavilerinin ağrı, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini araştırmaktı. Amerikan Romatoloji Derneği’nin kriterlerine göre diz OA tanısı alan 60 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Otuz beş hastadan oluşan birinci gruptaki hastalara 200 mg/gün dozda selekoksib, 25 hastadan oluşan ikinci gruptaki hastalara ise 75 mg/gün dozda diklofenak sodyum verildi. Her iki tedavi de 6 hafta süreyle uygulandı. Etkinlik değerlendirmeleri tedavinin başlangıcında ve 6. haftada gerçekleştirildi. Western Ontario McMaster Osteoarthritis Index (WOMAC) ağrı skoru ve vizüel analog skala (VAS) kullanılarak hastaların ağrı şiddeti değerlendirildi. Fonksiyonel kapasiteyi değerlendirmek için WOMAC fiziksel fonksiyon indeksi, yaşam kalitesini değerlendirmek için de Medical Outcomes Study Short Form-36 Health Survey (SF-36) ölçeğinden yararlanıldı. Altıncı haftada, her iki grupta da WOMAC ağrı, WOMAC fiziksel fonksiyon ve VAS skorlarında (p<0,01), ayrıca SF-36 ölçeğinin fiziksel fonksiyon (p<0,05), fiziksel rol (p<0,05), sosyal fonksiyon (p<0,01), mental sağlık (p<0,01), genel sağlık (Grup 1, p<0,01; Grup 2, p<0,05) ve ağrı (Grup 1, p<0,01; Grup 2, p<0,001) skorlarında istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler saptandı. Gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Diklofenak sodyum ile tedavi edilen hastalarda yan etki insidansı daha yüksekti (p<0,05). Elde edilen bu sonuçlar, diz OA tedavisinde selekoksibin diklofenak sodyum kadar etkili ve yan etki açısından daha güvenilir olduğunu düşündürdü.

Keywords : Diz osteoartriti, diklofenak sodyum, selekoksib, yaşam kalitesi