Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 5

Chronic Musculoskeletal Pain: Pain Related Disability and Psychological Distress

Nil ÇAĞLAR 1 ,Gail Walden 2 ,Meltem Esenyel 3 ,Cem Zeki Esenyel 4 ,Sevgi Tetik 5 ,Erhan Emel 6
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 University of Texas Health Science Center at San Antonio, Department of Rehabilitation Medicine, Texas, USA
3 SSK Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
4 SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,İstanbul
5 Vakıf Gureba Teaching Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul
6 Vakıf Gureba Eğitimve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul

Çalışmanın amacı genellikle kronik ağrıya sebep olan bazı muskuloskeletal sistem hastalıklarında ağrıyla ilişkili sakatlık, depresyon ve anksiyete varlığını ve şiddetini belirlemekti. Kriterlere uyan 485 hasta miyofasiyal ağrı sendromu, fibromyalji sendromu, jeneralize osteoartrit, enflamatuar artrit ve lomber disk hernisi  olmak üzere 5 gruptan birine dahil oldu. Vizüel analog skala, ağrıyla ilişkili sakatlık endeksi, Beck depresyon ölçeği’nin kısaltılmış formu ve Taylor manifest anksiyete skalası kullanıldı. Diğer gruplarla kıyaslandığında lomber disk hernisi grubu hastalarda anlamlı derecede yüksek anksiyete skorları tespit edilirken (p<0,05), fibromyalji sendromu grubu hastalarda ağrı şiddeti, depresyon ve ağrı ile ilişkili sakatlık skorları belirgin derecede yüksekti (p<0,05). Sonuç olarak, kronik ağrıya sebep olan hastalığın tabiatının  kişinin çektiği psikolojik sıkıntı ile ve ağrıyla ilişkili sakatlık düzeyi ile  bağlantılı olabileceği; depresyon seviyesi yüksek olan kişilerde yaygın vücut ağrısı görülme olasılığının daha yüksek olduğu söylenebilir. Ağrıyla ilişkili sakatlık endeksi kullanımı, fibromyaljide olduğu gibi hastanın semptomlarının objektif olarak tespit edebildiğimiz fiziksel sakatlık bulgularını aşabildiği kronik ağrıyla seyreden bazı hastalıklarda, ağrıyla ilişkili sakatlık seviyesini belirlemenin pratik bir yöntemi gibi görülmektedir.

Keywords : Kronik ağrı, depresyon, anksiyete, ağrıyla ilişkili sakatlık