Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 3

Multipl Sklerozlu Hastalarda Nörojenik Mesane

Berrin Gündüz 1 ,Belgin Erhan 1 ,Yaprak Demir 2 ,Evrim Coşkun 3 ,Nilgün Tekin 4
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 SB 70. Yıl İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Klinik, İstanbul
3 Sağlık Bakanlığı 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
4 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ürodinami Laboratuvarı, İstanbul

Amaç: Multiple Skleroz (MS) tanısı almış hastaların nörojenik mesane yönünden irdelenmesi amaçlandı.
 

Gereç ve Yöntem: Altı aydan daha uzun süredir MS tanısı almış, rehabilitasyon kliniğinde yatarak tedavi gören 30 hastanın demografik özellikleri, hastalık süreleri, üriner sisteme ait klinik sorgulamaları, idrar boşaltım yöntemleri, serum üre, kreatinin değerleri, üriner sistem ultrasonografisi ve videoürodinamik sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
 

Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları 40,8±8,15 yıl, hastalık süresi 8,8±6,15 yıl idi. Ürolojik semptomları irdelendiğinde 23 hastada irritatif semptomlar, 6 hastada obstrüktif semptomlar ve bunlara eşlik eden 18 hastada idrar kaçırması yakınmasına rastlandı. Sadece bir hastanın ürolojik yakınması yoktu. Üriner sistem ultrasonografik incelemesinde 8 hastada mesane trabekülasyonu, 2 hastada mesanede divertikül, 6 hastada üst üriner sistemde dilatasyon, 1 hastada mesanede taş, 1 hastada sistosel saptandı. Bütün hastaların serum üre ve kreatinin değerleri normaldi. Videoürodinamik inceleme sonucunda hastaların sadece birinde stabil mesane saptandı. Onsekiz hastada detrüsör overaktivite, 9 hastada detrüsör sfinkter dissinerjisi ile beraber detrüsör overaktivite, 2 hastada detrüsör arefleksi saptandı. Ayrıca 8 hastada mesanede hipokompliyans, 3 hastada sfinkter yetmezliği bu bulgulara eşlik ediyordu.
 

Sonuç: Multple Sklerozlu hastalarda üriner sistem problemleri göz ardı edilmemelidir. Hastalar mutlaka nöroürolojik yönden değerlendirilmeli ve uygun tedavileri planlanmalıdır. 

Keywords : Multipl skleroz, nörojenik mesane, videoürodinami