Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 3

İnmeli Hastalarda Risk Faktörleri ve Fonksiyonel Bağımsızlık ile İlişkisi

Altınay Göksel Karatepe 1 ,Taciser Kaya 1 ,Nesrin Şen 2 ,Rezzan Günaydın 3 ,Muhteşem Gedizlioğlu 4
1 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2 Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
3 İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
4 Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

Amaç: Bu çalışma inmeli hastalardaki risk faktörlerini saptamak ve risk faktörleri ile fonksiyonel bağımsızlık arasındaki ilişkiyi araştırmak amacı ile planlandı.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 100 inmeli hasta (46 erkek, 54 kadın) alındı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Hipertansiyon, diabetes mellitus, kalp hastalığı, geçici iskemik atak (GİA) öyküsü, atrial fibrilasyon gibi risk faktörleri sorgulandı. Fonksiyonel bağımsızlık; Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FBÖ) ve fonksiyonel durum; modifiye Rankin Skalası (mRS) ile değerlendirildi. 
 

Bulgular: Yaş ortalaması 66,2±10,6 yıl idi. Hastaların %86’sı iskemik etyolojiye sahipti. Hastalarımızdaki en sık risk faktörü hipertansiyondu. Bunu sigara içme, GİA öyküsü, iskemik kalp hastalığı, diabetes mellitus, hiperlipidemi ve konjestif kalp yetmezliği izlemekteydi. Yalnızca GİA öyküsü ile FBÖ skoru (r=-0,302, p=0,002) ve mRS (r=0,223, p=0,026) arasında korelasyon olduğu gözlendi. GİA öyküsü, FBÖ’nün %29’u [b=-18,695 p=0,004, %95 güven aralığı (-31,1759)-(-6,216)] ve mRS’nin %24’ünü [b =0,530 p=0,017, %95 güven aralığı 0,095-0,965] açıklamaktaydı.
 

Sonuç: Hastalarımızdaki en sık risk faktörü hipertansiyondu. Araştırılan risk faktörleri içinde fonksiyonel bağımsızlık üzerine en belirleyici etkiyi GİA öyküsünün varlığı göstermiştir. Toplumumuza özgü inme risk faktörlerinin belirlenmesi, hasta eğitimi ve risk faktörü taşıyan bireylerin uygun tedavisi, inmenin ve özürlülüğün önlenmesini sağlayacaktır. 

Keywords : İnme, risk faktörleri, fonksiyonel bağımsızlık