Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Postmenopozal Osteoporozda Yaşam Kalitesi ve Depresyo

1 ,Abdurrahman Altındağ 2 ,Neslihan Soran 3 ,Ahmet Demirkol 3
1
2 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Amaç: Bu çalışma, menopoz sonrası dönemde osteoporoz tanısı almış kadınlarda depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amacı ile planlandı. 
 

Gereç ve Yöntem: Sosyodemografik özellikler bir sosyodemografik bilgi formu ile derlendi. Depresyon düzeyi Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ), yaşam kalitesi Osteoporozda Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği (ECOS-16), ağrı şiddeti Görsel Analog Skala (GAS) ile değerlendirildi. 
 

Bulgular: Osteoporozu olan hastalarda sağlıklı kontrollere göre depresyon düzeyi ve ağrı şiddetinin yüksek, yaşam kalitesinin düşük olduğu saptandı (p<0,001, hepsi için). Ayrıca ECOS-16 skoru femoral ve lumbar kemik mineral dansitesi değerleri ile negatif korelasyon gösteriyordu (r=-0,405, p<0,001, r=0,404, p<0,001).
 

Sonuç: Osteoporozda yaşam kalitesi ve psikolojik durumun bozulduğu sonucuna varıldı. Postmenopozal dönemdeki kadınlar sadece ilaç tedavisine değil aynı zamanda psikolojik destek tedavisine de ihtiyaç duyabilirler.

Keywords : Postmenopozal osteoporoz, depresyon, yaşam kalitesi