Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

Spinal Kord Yaralanmalı Bir Hastada Osteoporoz ve Tedavisi: Olgu Sunumu

Figen Yılmaz 1 ,Füsun Şahin 2 ,Hülya Akbaş 3 ,Banu KURAN 4
1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
3 fiiflli Etfal Eğitim ve Arafltırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, ‹stanbul, Türkiye
4 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Spinal kord yaralanmasının komplikasyonlarından biri de osteoporozdur. Mekanizması çok iyi anlaşılamasa da iskelete binen biyomekanik yüklenmede azalma, insülin benzeri büyüme faktörü 1 seviyesinde düşme ve bu faktöre karşı direnç gelişimi, spinal kord yaralanmasındaki osteoporozun oluşmasında etkilidir. Spinal kord yaralanmalı hastalarda, osteoporoz gelişimine bağlı olarak artmış fraktür riski de söz konusudur. Bu nedenle, osteoporoz gelişimini önleyici tedbirler yaralanmadan hemen sonra alınmalı, hasta ve hasta yakınları bu konuda bilinçlendirilmelidir. Tüm önlemlere rağmen osteoporoz gelişimine engel olunamadıysa, tedavisine bir an önce başlanmalı ve bu hastalar sıkı takip edilmelidir. Bu yazıda spinal kord yaralanması sonrası takip ettiğimiz, osteoporoz ve osteoporoza bağlı iki kez alt ekstremite fraktürü gelişen 45 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur. 

Keywords : Osteoporoz, fraktür, spinal kord yaralanması, tedavi