Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

Serebral Palsili Çocukların Annelerinde Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri

1 ,Akın İŞcan 2 ,Sait Akcan 3 ,Savaş Köksal 3 ,Metin Erçin 4 ,Leman Ege 4
1
2 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Nöroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3 Karacan Özel Rehabilitasyon Merkezi, Şanlıurfa
4 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Amaç: Bu çalışmanın amacı serebral palsi tanısı almış çocukların annelerinde depresyon ve anksiyete düzeyleri ve çocukların fonksiyonel kısıtlılık düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılmasıydı. 
 

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya dahil edilen anneler 2 gruba ayrıldı. Yeti yitimi olan çocukların anneleri hasta grubu, sağlıklı çocukların anneleri kontrol grubu olarak isimlendirildi. Hasta grubu serebral palsili çocuğu olan 52 anne, kontrol grubu sağlıklı çocuğu olan 67 anneden oluşmaktaydı. Sosyodemografik form ile sosyodemografik bilgiler kaydedildi. Pediyatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği ve Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) ile çocuklar, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Durumluk-Süreklilik Kaygı Envanteri (STAI) ile anneler değerlendirildi.  
 

Bulgular: BDÖ ve STAI skorları hasta grubunda kontrollere göre daha yüksek bulundu (p<0,001). Ayrıca depresyon düzeyi WeeFIM skoru ile negatif, KMFSS skoru ile pozitif korelasyon gösteriyordu. 
 

Sonuç: Bizim sonuçlarımız annelerde mevcut olan psikolojik sıkıntı düzeyinin, çocuklarında görülen fiziksel yeti yitimi ile ilişkili olduğunu işaret etmektedir. Fonksiyonel engelli çocuk sahibi olan annelere düzenli olarak psikolojik destek verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

Keywords : Serebral palsi, anksiyete, depresyo