Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 3

İnmeli Hastalarda Rehabilitasyon Sonrası Fonksiyonel ve Mental İyileşme ile İlişkili Faktörler

Bengi Öz 1 ,Berrin Koca 1 ,Neşe Ölmez 2 ,Asuman Memiş 2
1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
2 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Amaç: Bu çalışmada rehabilite edilen inmeli hastalarda fonksiyonel ve mental iyileşme ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.
 

Gereç ve Yöntem: İlk defa serebrovasküler olay geçirmiş ve rehabilite edilmek üzere yatırılan 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Tedavi öncesi ve sonrası fonksiyonel durumu Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (FBÖ) ile, ambulasyon düzeyi Rivermead Mobility İndeks (RMİ) ile, motor değerlendirmesi Brunnstrom evrelemesi, kognitif fonksiyonları ise Mini-Mental test (MMT) ile değerlendirildi. Çoklu regresyon analizi ile fonksiyonel düzelme ile ilişkili değişkenler araştırıldı.
 

Bulgular: Tüm değerlendirilen skorlarda tedavi sonrası anlamlı düzelme gözlendi (p<0,05). Erken rehabilitasyona başlayan hastaların (<40 gün), geç başlayan hastalara göre giriş FBÖ skorları daha düşük ancak FBÖ’de düzelme daha fazlaydı. FBÖ’de düzelme ile RMİ skorunda ve alt ekstremite Brunnstrom evresinde düzelme arasında ise korelasyon mevcuttu (p=0,000; p=0,003). Çoklu regresyon analizinde FBÖ’deki düzelme; FBÖ giriş skoru ile (B=-0,280, p=0,002), alt Brunnstrom skorundaki düzelme (B=9,78, p=0,000) ile ilişkili bulunurken, hemipleji süresi (p=0,093) ile ilişki gösterilememiştir. MMT skorlarındaki düzelme ile el (p=0,005) ve üst ekstremite Brunnstrom (p=0,01) evrelerindeki düzelme arasında anlamlı korelasyon gözlenirken, FBÖ’deki düzelme ile ilişki bulunamamıştır.
 

Sonuç: Fonksiyonel düzelme alt ekstremite motor düzelme ile ilişkilidir. Başlangıç fonksiyonel skoru yüksek olan hastalarda tavan etkisi ile daha az fonksiyonel kazanç gözlenmiştir. Kognitif fonksiyonlardaki düzelme daha iyi üst ekstremite motor fonksiyon ile sonuçlanabilir. 

Keywords : Akut inme, fonksiyonel düzelme