Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Osteoporozda Manyetik Rezonans Görüntüleme T2 Relaksasyon Zaman› Tekniği ile Trabeküler Kemik Yapının Değerlendirilmesi

Yeşim Akyol 1 ,Gamze Alaylı 2 ,Barış Diren 3 ,Kıvanç Cengiz 4 ,Ferhan Cantürk 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Samsu
4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsu

Amaç: Bu çalışmada, osteoporozda kemik mikromimarisinin kantitatif olarak değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) yönteminin kullanılabilirliğini ve MRG yöntemi ile dual enerji x-ray absorpsiyometri (DXA) yöntemi arasındaki korelasyonu araştırmayı amaçladık.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 31 postmenopozal osteoporotik kadın ve 31 postmenopozal normal kemik mineral yoğunluğuna (KMY) sahip sağlıklı birey alındı. Ölçümler DXA ile omurga ve femurdan yapıldı. MRG T2 relaksasyon zamanı (T2 RZ) ölçümleri lomber 3 (L3) vertebra ve kalkaneusdan yapıldı. Postmenopozal bireylerdeki L3 vertebra DXA sonuçları L3 vertebra T2 RZ ve kalkaneus T2 RZ ölçüm sonuçları ile karşılaştırıldı. 
 

Bulgular: L3 vertebra ve kalkaneus T2 RZ ölçümlerinde osteoporotik ve normal KMY’ye sahip postmenopozal kadınlar arasında anlamlı fark saptandı (p<0,001). L3 vertebra KMY’si ile L3 vertebra T2 RZ ve kalkaneus T2 RZ arasında negatif korelasyon vardı. L3 vertebra T2 RZ ve kalkaneus T2 RZ arasında ise pozitif korelasyon saptanmıştır.
 

Sonuç: DXA sonuçları ile T2 RZ yöntemiyle yapılan MRG sonuçlarının korele olduğu tespit edilmiştir. Trabeküler kemik yapısının değerlendirilebildiği MR T2 RZ ölçümleri ile postmenopozal osteoporotik ve sağlıklı bireylerin ayırımının mümkün olabileceği sonucuna varılmıştır.

Keywords : Osteoporoz, MRI T2 relaksasyon zamanı, dual enerji x-ray absorbsiyometre