Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Yatarak Rehabilite Edilen İnmeli Hastaların Fonksiyonel Sonuçları

Ayşe Nur Bardak 1 ,Sedef Ersoy 2 ,Zeynep Akcan 3 ,Betül Kaya 3 ,Çağlayan Dere 3 ,Elif Uysal 3 ,Emel Ayşe Önal 4
1 İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada hastanemizde rehabilitasyon amacı ile yatırılan inmeli hastalarda, fonksiyonel iyileşmeyi etkileyecek faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2002 - Kasım 2005 tarihleri arasında tedaviye alınan 150 inmeli hasta alındı. Hastaların demografik verileri, etyolojileri, tutulan tarafları ve risk faktörleri kaydedildi. Yatış ve taburculuk değerlendirilmesinde, motor gelişim Brunnstrom evrelemesi, mobilite Rivermead Mobility İndeks, fonksiyonel durum Barthel İndeks ve spastisite Ashworth skalası ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmaya 86 kadın, 64 erkek hasta alındı. Yaş ortalaması 62,36±11,72 (29-83) yıl, rehabilitasyon süresi 37,12±15,32 gün idi. Hastaların yatış ve taburculuk Barthel İndeks ortalamaları 50,56±21,37, 65,93±19,63 ve Rivermead ortalamaları 4,45±3,54, 7,06±3,71 bulundu. Yatış ve taburculuk Barthel ve Rivermead puanları değerlendirildiğinde rehabilitasyon sonrasında artış  istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Cinsiyet, yaş, tutulan tarafın rehabilitasyon sonuçlarını etkilemediği, eğitim düzeyinin ise etkili olduğu görüldü. Spastisitesi olmayanlarda, olanlara göre fonksiyonel iyileşme daha iyi bulundu. İnmeden sonraki ilk üç ay içinde rehabilitasyona alınan hastaların, Barthel indeks puanlarındaki kazanımı daha iyi idi.
 

Sonuç: İnmeli hastaların rehabilitasyonu ile fonksiyonel durum ve mobilitede düzelme sağlanır. İnme sonrasında kısa sürede rehabilitasyona başlamak, rehabilitasyon sonuçlarını olumlu yönde etkiler. 

Keywords : İnme, rehabilitasyon, fonksiyonel sonuçlar