Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Hastanede Çalışan Hemşirelerde Bel Ağrısı Prevalansının Saptanması

Emel Yılmaz 1 ,Sultan Özkan 2
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Manisa
2 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir

Amaç: Bu araştırma, hemşirelerde görülen bel ağrısı prevalansını saptamak ve “Oswestry Bel Ağrısı Ölçeği (OBAÖ)’ne göre derecelendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Bandırma Kapıdağ ve M. Güven Karahan Devlet hastanelerinde çalışan 163 hemşire oluşturmuştur. Çalışmada herhangi bir örneklem seçme yöntemi kullanılmamıştır. Veriler 5 Ocak-5 Şubat 2006 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ve hemşirelerin fonksiyonel yetersizliklerini değerlendirmek için kullanılan OBAÖ kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın yürütülmesi için belirtilen kurumlardan yazılı izin ve çalışmaya katılan hemşirelerden sözel onam alınmıştır. Veriler, SPSS 11,0 istatistik paket programında değerlendirilmiş ve verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki kare analizi kullanılmıştır.

 

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 34,51±6,71’yıldır. Elde edilen bulgulara göre, hemşirelerin %39,9’unda bel ağrısı saptanmıştır. Ağrısı olanların OBAÖ toplam puan ortalaması 7,06±4,61 olup, %69,2’sinde hafif + orta derecede fonksiyonel yetersizlik belirlenmiştir. Bel ağrısı ile çalışma süresi, uyku düzeni ve gelir durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Eğitim düzeyi, çalışılan birim ve çalışma şekli arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05).

 

Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hemşirelerin bel ağrısının önlenmesi için eğitilmesi, bel kaslarının güç ve dayanıklılığının artırılması için düzenli egzersiz programına alınması ve çalışılan yerlerin ergonomik düzenlemesinin yapılması önerilmektedir. 

Keywords : Bel ağrısı, hemşire, risk faktörleri