Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Testiküler Torsiyonlu Prepubertal Ratlarda Kemik Değişimleri

Berna Tander 1 ,Ünal Bıçakçı 2 ,Tarık Başoğlu 3 ,Levent Yıldız 4 ,Ferhan Cantürk 5
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Cerrahi Anabilim Dalı, Tokat
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bilimdalı, Samsu
4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Samsu
5 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Testiküler torsiyon çocuklarda hipogonadizmin nedenlerinden birisidir. Bu çalışmada, prepubertal testis torsiyonunun erişkinlikte kemikler üzerindeki etkisini dansitometre ve histopatolojik yöntemleri kullanarak değerlendirmeyi amaçladık.
 

Gereç ve Yöntem: Otuz-iki prepubertal erkek Wistar albino rat randomize olarak dört eşit gruba ayrıldı. SHAM grubuna yalnızca skrotal insizyon uygulandı. Torsiyon grubunda her iki testis saat yönünde 720° torsiyone edildi. Torsiyon/detorsiyon grubunda testisler torsiyondan dört gün sonra detorsiyone edildi. Torsiyon/orşiektomi grubunda bilateral torsiyondan dört gün sonra orşiektomi uygulandı. Cerrahiden üç ay sonra, kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve kemik mineral içeriği (KMİ) DXA ile, kemik korteks kalınlığı (KKK) da histopatolojik olarak değerlendirildi.  
 

Bulgular: En düşük KMY ve KMİ değerleri torsiyon grubunda (ortalama 0,075 g/cm2 and 0,290 g), en yüksek ise SHAM grubunda (ortalama 0,142 g/cm2 and 0,488 g) bulundu. KKK, SHAM grubunda ortalama 388,52 mm, torsiyon grubunda ise ortalama 220,16 mm bulundu (p<0,05). 
 

Sonuç: Prepubertal ratlarda bilateral testiküler torsiyon, erişkin dönemde kemik kaybına yol açabilir. Ratlarda tedavide detorsiyon uygulanması, torsiyonun kemik üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilir. 

Keywords : Kemik mineral yoğunluğu, rat, osteoporoz, testiküler torsiyo