Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 4

Hepatit B ve C Enfeksiyonu Olan Hastalardaki Fibromiyalji Sendromunun Sıklığı ve Bu Hastaların Psikolojik Durumlarının Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi

Feray Soyupek 1 ,Erdem İlgün 2 ,Gökçen Uslusoy Ay 1 ,Tekin Taş 3 ,Ali Adiloğlu 3
1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Amaç: Çalışmamızdaki amaçlarımız, hepatit B ve C enfeksiyonu olan hastalardaki fibromiyalji sendromu (FS) sıklığını ve bu hastaların psikolojik durumlarını değerlendirmektir.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada kronik hepatit B veya C enfeksiyonu olan hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubu oluşturuldu. FS tanısı Amerikan Romatoloji Birliği’inin 1990 kriterlerine göre konuldu. Tüm hastalara yaygın ağrı, baş ağrısı, uyku bozukluğu, sabah yorgunluğu, kabızlık, parestezi semptomlarının varlığını değerlendiren sorgulama formu, Beck Depresyon Envanteri ve Beck Anksiyete Envanteri dolduruldu. 
 

Bulgular: Hepatit ve kontrol gruplarının yaş ortalamaları sırasıyla 50,37±16,46, 48,90±13,54 yıl idi (p=0,637). Hepatit grubundaki hastaların 36’sında hepatit B, 17’sinde ise hepatit C enfeksiyonu vardı. Hepatit ve kontrol grubunda sırasıyla %41,50 ve %4,54 hastada FS tespit edildi (p<0,001). Baş ağrısı, sabah yorgunluğu, parestezi ve uyku bozukluğu varlığı hepatit grubunda yüksek bulundu (p<0,05). Beck Depresyon Envanteri ve Beck Anksiyete Envanteri skorlarının ortalamaları hepatit grubunda yüksekti (p<0,001). 
 

Sonuç: Hepatit B veya C enfeksiyonu geçiren hastalarda FS’ye sık rastlanmaktadır ve bu hastaların depresyon ve anksiyete düzeyleri yükselmektedir. 

Keywords : Hepatit B, hepatit C, fibromiyalji sendromu, depresyon, anksiyete