Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 3

Replante Üst Ekstemitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız

Banu Dilek 1 ,Selmin Gülbahar 2 ,Kadir Bacakoğlu 3 ,Mustafa Özkan 4 ,Ramazan Kızıl 3 ,Elif Akalın 2
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3 Dokuz Eylul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Izmir, Türkiye
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Üst ekstremite replantasyonu sonrası rehabilitasyon sonuçlarının değerlendirilmesi.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya üst ekstremite replantasyon cerrahisi sonrası 14 hasta alındı. Hastaların eklem hareket açıklıkları, duyu değerlendirmeleri (statik iki nokta ayrımı ve Semmens Weinstein Monoflamanları (SWM) ile) fonksiyonel değerlendirmeleri (Purdue Pegboard Test (PPT) ile), el kavrama ve lateral pinç güçleri etkilenmeyen ekstremite ile karşılaştırıldı. Hastaların günlük yaşam aktivitelerinde memnuniyeti 10 cm’lik vizüel analog skalayla değerlendirildi. 

 

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların replantasyon sonrası geçen süre ortalama 5,36±3,07 yıl olarak bulundu. Etkilenen tarafta el kavrama, lateral pinç güçleri, parmaklarda total aktif hareket (TAH) ölçümleri etkilenmeyen tarafa göre düşük saptandı ve PPT de daha kötü bulundu (p<0,05). Günlük yaşam aktivite memnuniyeti ortalama 6,71±1,43 olarak değerlendirildi. Etkilenen tarafta statik iki nokta ayrımı; yedi hastada tek nokta algısı, bir hastada kötü, üç hastada orta, üç hastada ise normal olarak değerlendirildi. SWM duyu testi; iki hastada normal, üç hastada azalmış hafif dokunma, beş hastada azalmış protektif duyu, üç hastada protektif duyu kaybı, bir hastada ise test edilemez olarak değerlendirildi.

 

Sonuç: Çalışmamızda, üst ekstremite replantasyon cerrahisi sonunda kas gücü, fonksiyonel düzey, duyu ve TAH sağlam tarafa göre az bulunsa da hastaların günlük yaşam aktivitelerindeki memnuniyeti ve işe dönüş süresi kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur.

Keywords : Replantasyon, üst ekstremite, fonksiyonel değerlendirme