Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 3

Serebral Palsili 202 Olgunun Demografik Verileri ve Klinik Özellikler

Esma Öcal Eriman 1 ,Afitap İçağasıoğlu 1 ,Esma DEMİRHAN 2 ,Şeyma Kolukısa 1 ,Huriye Aras 3 ,Sema Haliloğlu 4 ,Hatice Şule Baklacıoğlu 5
1 Clinic of Physical Therapy and Rehabilitation, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Dumlupınar University Faculty of Medicine, Kütahya, Turkey
4 Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Erzurum, Türkiye
5 Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışma hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran serebral palsili (SP) çocukların demografik ve klinik özelliklerinin tanımlanması amacıyla yapılmıştır.
 

Gereç ve Yöntem: Polikliniğimize Aralık 2005-Haziran 2007 tarihleri arasında başvuran 202 olgunun verileri retrospektif olarak incelendi.
 

Bulgular: Toplam 202 olgunun 94’ü kız, 108’i erkekti. Olguların yaş ortalaması 6,98 yıldı (dağılım: 1-33 yaş). SP nörolojik tiplemesine göre 69 olgu spastik dipleji (%34), 66 olgu spastik tetrapleji (%32), 53 olgu spastik hemipleji (%26), 9 olgu spastik monopleji (%4,5), 2 olgu diskinetik (%1) ve 3 olgu mikstti (%1,4). Kaba motor fonksiyonel sınıflama sistemine göre olguların %9,9'u seviye 1, %17,8'i seviye 2, %20,8'i seviye 3, %22,8'i seviye 4, %28,7'si seviye 5 idi. Etiyolojik faktörlerden prenatal dönemde en sık akraba evliliği %25 (n=51), perinatal dönemde düşük doğum ağırlığı %37,1 (75) ve prematür doğum %35 (n=72), natal dönemde zor doğum %14,9 (30), postnatal dönemde konvülsiyon %9,9 (n=20) ve nedeni belirlenemeyen de %14,9 (n=30) olarak bulundu. Olguların %55,4'ünde konuşma bozukluğu, %50,4'ünde zeka geriliği, %35,6'sında görme bozukluğu, %5,9'unda epilepsi vardı. Başvuran 86 olgu cihaz kullanmakta idi, 74 olguya ise yeni cihaz yazıldı, 11 çocuğa botulinum toxin–A enjeksiyonu yapıldı, 12 çocuk cerrahi için yönlendirildi. 
 

Sonuç: SP’de etiyolojik faktörler incelendiğinde perinatal nedenler en sıktı. İyi sağlık koşulları prenatal, natal ve postnatal hasarı azaltarak SP prevalansını düşürecektir. Bunun için doğum öncesi bakım hizmetleri geliştirilmeli, yüksek riskli bebekler yakın takibe alınmalı ve neonatal yoğun bakım servislerinin sayısı arttırılmalıdır. 

Keywords : Serebral palsi, demografik veriler, etiyolojik faktörler