Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Asemptomatik Bireylerde Lomber Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Filiz Acar Sivas 1 ,Deniz Cılız 2 ,Uğur Erel 3 ,Esra Erkol İnal 4 ,Kürşat Özoran 1 ,Bülent Sakman 2
1 Ankara Numune Eğitim ve Arafltırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyodiyagnostik Kliniği, Ankara
3 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
4 Department of Physical Medicine And Rehabilitation, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı asemptomatik bireylerde lomber omurganın anormal manyetik rezonans (MR) görüntüleme bulgularını değerlendirmektir.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışma 48 asemptomatik birey ve bel ağrısı yakınması olan 27 hastayı içermektedir. Bütün katılımcıların rutin kan tetkikleri yapıldı, bilateral lumbosakral grafileri çekildi ve L1-S1 disk aralıklarından lomber MR görüntüleri alındı.
 

Bulgular: Asemptomatik bireylerin ortalama yaşları 25,5±3,5 yıl, hasta grubunun yaş ortalaması ise 26±2,9 yıl idi. Asemptomatik bireylerde, lomber MR görüntülemede en az bir vertebra seviyesinde disk dejenerasyonu %33,3, anuler yırtık %16,6, end plate düzensizliği %4,16, disk bulging %6,25 ve disk protrüzyonu %27 oranında tespit edildi. Hasta grubu ile kıyaslandığında sadece disk bulging oranındaki (%25,92) farklılık istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0,05). 
 

Sonuç: MR görüntüleme, bel ağrısı şikayeti olmayan asemptomatik bireylerde de yüksek oranda anormal bulgu verebilmektedir. Cerrahi girişim planlanmayan, fakat bel ağrısı yakınması olan her hastadan bu görüntülemenin istenmesinin gereksiz yere sağlık harcamalarını artıracağı kanaatindeyiz.

Keywords : MRG, asemptomatik bireyler, bel ağrısı