Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 1

Karpal Tünel Sendromu’nda Ultrasonografi’nin Tanısal Değeri ve Elektronöromyografik Testlerle Karşılaştırılması

Sacide Nur Saraçgil Coşar 1 ,Metin Karataş 1 ,Hasan Yerli 2 ,İclal Işıklar 2 ,Elif Karadeli 2
1 Baskent Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Karpal tünel sendromunda ultrasonografik ve elektrofizyolojik parametrelerin tanısal duyarlılığını karşılaştırmak, klinik semptom ve bulgularla ilişkilerini araştırmaktır.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada klinik olarak karpal tünel sendromu ön tanısı alan 54 hastanın 100 el bileği ve 25 sağlıklı gönüllü bireyin 45 el bileği incelendi. Her iki grupta da elektronöromiyografik ve ultrasonografik inceleme yapıldı. Hasta grubunda semptom şiddet skalası ve fonksiyonel durum skalası skorları kaydedildi.
 

Bulgular: Hastaların şikayet süreleri ile elektrofizyolojik ve ultrasonografik parametreler arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Semptomatik 100 el bileğinden 80’inde karpal tünel sendromunu destekleyen elektrofizyolojik parametrelerden en az birinde patoloji saptandı. Ultrasonografik incelemede median sinir kesit yüzey alanının radioulnar düzeyde %19, pisiform düzeyde %33 ve hamat çengel düzeyinde %18 olguda normal sınırların üzerinde yer aldığı görüldü. Genel olarak elektrofizyolojik ve ultrasonografik parametreler arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.
 

Sonuç: Bu çalışma verileri ultrasonografik parametrelerin karpal tünel sendromu olgularındaki tanısal duyarlılığının, elektrofizyolojik parametrelere oranla çok daha düşük olduğu yönündedir.

Keywords : Karpal Tünel Sendromu, ultrasonografi, elektrofizyolojik parametreler