Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 1

Fibromiyalji Hastalarında Depresyon, Uyku Bozukluğu ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Lale Akbulut Aktekin 1 ,Nilay Kılıç Çınar 1 ,Fatma Gül Yurdakul 1 ,Kürşat Özoran 1 ,Filiz Acar Sivas 1 ,Bedriye Mermerci Başkan 1
1 Ankara Numune Eğitim ve Arafltırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, fibromiyalji (FM) hastalarında depresyon, uyku bozukluğu ve yaşam kalitesi değerlendirildi.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 80 FM’li hasta ile 46 sağlıklı kadın alındı. Her iki grupta yaygın ağrı 10 cm’lik VAS ile yaşam kalitesi Fibromiyalji Etki Sorgulama formu (FES) ve depresyon ise Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılarak değerlendirildi. Uyku bozukluğu 10 cm’lik VAS ve hipersomnolans Epworth Uykululuk Skalası (EUS) ile değerlendirildi.
 

Bulgular: Hasta ve kontrol grubunda ortalama yaş, VAS-uyku ve EUS sırasıyla 40,12±9,27 yıl, 7,27±2,22, 5,33±44,19 ve 41,69±10,32 yıl, 0,71±1,31, 2,52±2,52’ydi. Ortalama BDÖ ve FES skoru sırasıyla 21,77±11,9, 57,45±15,23 ve 5,08±3,09, 15,77±11,40 idi. Gruplar arasında fark anlamlıydı. Yaygın ağrı ve VAS-uyku ile FES ve BDÖ arasında anlamlı korelasyon saptandı. Yine FES ile BDÖ arasında anlamlı korelasyon saptandı.
 

Sonuç: FM’de semptomların çeşitliliği nedeniyle sürekli tedavi arayışı hastaları ve yakın çevresini rahatsız edip sosyal uyumlarını bozmaktadır. Daha çok ağrı polikliniklerinde değerlendirilen FM hastalarının gereğinde psikiyatrik destek almalarının faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Keywords : Depresyon, uyku bozukluğu, yaşam kalitesi, fibromiyalji