Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 4

Türk Toplumunda Psikolojik Genel İyilik Hali Anketinin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği

Saime Ay 1 ,Şebnem Koldaş Doğan 2 ,Deniz Evcik 3 ,Haydar Gök 4 ,Birkan Sonel 5 ,Derya Gökmen 6
1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Department Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
3 Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
4 Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
5 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
6 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.4274/tftr.56.161

Amaç: Bu çalışmada amaç, sağlıklı ve hasta popülasyonda Psikolojik Genel İyilik Hali Anketinin (PGİHA) Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmekti. 
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 50 sağlıklı gönüllü (Grup 1) ve 194 hasta (Grup 2) dahil edildi. Grup 2, bel ve boyun ağrısı (n=50, Grup 2a), osteoartrit (n=50, Grup 2b), fibromiyalji sendromu (n=50, Grup 2c) ve inme (n=44, Grup 2d) hastalarından oluşuyordu. Standart adaptasyon prosedürüne göre PGİHA Türkçe versiyonuna çevrildi. Bu anket toplam 22 sorudan ve 6 alt gruptan (anksiyete, depresif duygudurum, pozitif iyilik hali, self kontrol, genel sağlık ve vitalite) oluşuyordu. Geçerliliğin değerlendirilmesi için anket haftada iki defa uygulandı. Güvenilirliği için Nottingham Sağlık Profili (NSP) ile korelasyonuna bakıldı. 
 

Bulgular: Hasta ve sağlıklı kişilerde anketin içsel tutarlılığı ve ardarda test etme güvenilirliği iyiydi (Cronbach’s alfa değeri 0,93-0,92 aralığında, sınıf içi korelasyon katsayısı 0,88-0,99 aralığındaydı). Sağlıklı bireylerde total PGİHA skoru, NSP’nin ağrı altgrubu (r:-0,16, p>0,05) hariç diğer alt grupları ile istatiksel anlamlı korelasyon göstermekteydi (r:-0,8-0,70, p<0,05). Hasta grubunda total PGİHA skoru, NSP’nin tüm alt grupları ile anlamlı korelasyon göstermekteydi (r:-0,29-0,64, p<0,05). 
 

Sonuç: Sağlıklı ve hasta popülasyonda PGİHA Türkçe versiyonu yaşam kalitesinin değerlendirilmesi için geçerli ve güvenilir bir ankettir.

Keywords : Geçerlilik, güvenilirlik, psikolojik genel iyilik anketi, yaşam kalitesi