Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 3

Multipl Skleroz'lu Hastalarda Seksüel Disfonksiyonla ilişkili Faktörlerin Araştırılması

Şafi Edemci 1 ,Dilek Karakuş 2 ,Halil Uçan 3 ,Fatma Şaşmaz 1 ,Canan Çelik 4
1 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3 Turkish Ministry of Health, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bursa Şevket Yılmaz Education and Research Hospital, Bursa, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.56.130

Amaç: Seksüel disfonksiyon (SD), multipl skleroz (MS) seyri sırasında görülen ancak genellikle gözardı edilen bir semptomdur. Bu çalışmanın amacı MS’li hastalarda görülen SD ile ilişkili faktörlerin araştırılmasıdır.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya MS'ye bağlı SD'si bulunan 21 hasta ve bulunmayan 21 hasta dahil edildi. Yaş, SD süresi, hastalık süresi, medeni durum, eğitim durumu, mesane ve barsak disfonksiyonu varlığı, disabilite, konginitif performans, psikolojik fonksiyonlar ve seksüel durum değerlendirildi.
 

Bulgular: SD varlığı; yaş, hastalık süresi ve mesane disfonksiyonu varlığı ile koreleydi (sırasıyla p=0,029, p=0,045, X2=0,011; p=0,012). Hastalık süresi ve 5 puanlık seksüel fonksiyon skalası arasında, SD olan hastalarda pozitif korelasyon bulundu (rs=0,419; p=0,027). Buna rağmen SD varlığı ile barsak disfonksiyonu varlığı (X2=0,469; p=0,418), disabilite düzeyi (p=0,190) ve kognitif performans (p=0,212) düzeyi korele bulunmadı. SD’lu hastalarda beyin sapı tutulumu daha yüksekti (X2=0,001; p=0,001).
 

Sonuç: SD sıklığı hasta yaşı ve hastalık süresi artıkça artmaktadır.
SD mesane disfonksiyonu ve beyin sapı tutulumu ile ilişkilidir. Ancak disabilite düzeyinin artması SD’nin görülme sıklığında artışa neden olmamaktadır.

Keywords : Multipl skleroz, seksüel disfonksiyo