Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 3

Osteoporozun Postmenopozal Kad›nlarda ‹stirahat ve Günlük Aktiviteler Sırasıdaki Enerji Tüketimine Etkisi

Figen Dağ 1 ,Uğur Dal 1 ,Özlem Bölgen Çimen 2 ,Resa Altun 3 ,Hüseyin Beydağı 4
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiy
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
4 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.111

Amaç: Çalışmamızın amacı osteoporozun postmenopozal kadınlarda enerji tüketimleri ve günlük aktiviteleri üzerine etkilerini araştırmaktır.  
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya daha önce tanısı konmuş, kırığı olmayan 18 postmenopozal osteoporozlu kadın katıldı ve bunlar, yaş ve beden kitle indeksi bakımından 19 postmenopozal osteoporoz olmayan kadın ile eşleştirildi. İndirekt kalorimetri yöntemiyle postmenopozal kadınların; istirahat, oturma, ayakta durma ve 50 m/dk, 70 m/dk hızlarında yürüme sırasındaki enerji tüketimleri ölçüldü. Yaşam kaliteleri Short Form-36 (SF-36) anketiyle değerlendirildi.
 

Bulgular: Gruplar arasında, istirahat, oturma ve 50 m/dk ve 70 m/dk hızlarda yürüme esnasındaki VO2 (ml/dk) parametreleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Osteoporotik kadınlarda proksimal femur kemik mineral yoğunluğu ile istirahat enerji tüketimi arasında korelasyon gözlendi (r=0,49, P= 0,03). SF-36 anketinin “ağrı” alt grubu bakımından osteoporoz grubu puanları kontrollere göre anlamlı derecede yüksekti (74,33±20,86 ve 58,10±17,09). Çalışmanın farklılıkları tespit edebilme gücü %71 olarak hesaplanmıştır. 
 

Sonuç: Sonuçlar, postmenopozal osteoporotik kadınlarda kemik mineral yoğunluğu ile istirahat enerji tüketimi arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Osteoporozu olan kadınlarda, ağrı skorlarının yüksek olmasına rağmen istirahat ve farklı fiziksel aktivite düzeyindeki enerji tüketimini etkilemediği tespit edildi. Osteoporotik kadınların kalori alımlarında ve çeşitli günlük fiziksel aktivite düzeylerindeki enerji tüketimi hesaplanmalarında osteoporozu olan ve olmayan kadınların enerji tüketimlerinin benzer olduğu dikkate alınabilir. 

Keywords : Kemik mineral yoğunluğu, DXA, enerji tüketimi, osteoporoz, yaşam kalitesi, yürüme