Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 3

Fibromiyalji Sendromu Olan Kadın Hastalarda Aleksitimi, Mizaç ve Karakter Özellikleri

Erkan Kaya 1 ,Deniz Erden 2 ,Ali Hikmet Kayar 2 ,Mehmet Zeki Kıralp 3
1 Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, Erzurum, Türkiye
2 Bursa Asker Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi, Bursa, Türkiye
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.105

Amaç: Fibromiyalji sendromunda bedensel ve psişik belirtiler görülür ve bu psişik etmenlerin hastalığın kliniğinde önemi rol oynadığı düşünülmektedir. Bu çalışma; karakter ve mizaç özellikleri ile aleksitiminin hastanın kliniğinde oynadığı rolü araştırarak, fibromiyaljinin daha iyi anlaşılması amacıyla planlanmıştır.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışma Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran fibromiyalji sendromu tanısı konan 36 kadın hasta ve 34 sağlıklı kontrolle yürütüldü. Bireyler Mizaç ve Karakter Ölçeği, 20x Maddelik Toronto Aleksitimi Ölçeği, Fibromiyalji Etkilenme Anketi, Beck Depresyon Ölçeği ve sosyodemografik özellikleri sorgulayan bir görüşme formu kullanılarak değerlendirildi.
 

Bulgular: Her iki grup eğitim yılı, medeni durum ve ekonomik durum açısından birbirine benzer yapıda idi. Zarardan kaçınma, sebat etme alt ölçeği, aleksitimi ve depresyon puanları fibromiyalji grubunda sağlıklı kontrol grubuna oranla anlamlı ölçüde yüksek bulundu. Fibromiyalji grubunun zarardan kaçınma puanları ile depresyon puanları arasında anlamlı düzeyde ilişki bulundu.
 

Sonuç: Fibromiyaljili hastalarında karakter ve mizaç özelliklerinin belirlenmesinin ardından, fibromiyalji tedavisinde özellikle seratonin seviyelerini yükseltecek farmakolojik ajanlar kullanılmalıdır. Aynı zamanda aleksitimik kişilik yapısının sık görülmesi de göz önünde bulundurulmalı ve kişilerin duygularını açığa çıkarabilecek, kelime hazinesini güçlendirebilecek başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Keywords : Aleksitimi, depresyon, fibromiyalji, karakter, mizaç