Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 3

Patellofemoral Ağrı Sendromu Tedavisinde Ev Egzersiz Programı ve Patellar Breys Kullanımı

Deniz Evcik 1 ,İlhami Kuru 2 ,Saime Ay 3 ,Gökhan Maralcan 4
1 Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4 Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.100

Amaç: Patellanın stabilizasyonunda kuadriseps kas grubu önemli rol oynar. Bu çalışmada patellofemoral ağrı sendromu (PFAS) olan hastalarda ev egzersiz programı ile ev egzersiz programına patellar breys eklemenin ağrı ve fonksiyonel kapasite üzerine etkisini araştırmak amaçlandı. 
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya PFAS olan 86 hasta dahil edildi. Hastalar iki gruba randomize edildi. Grup 1 (n=45) hastalara yalnız ev egzersiz programı, grup 2 (n=41) hastalara ev egzersiz programına ilave patellar breys verildi. Hastalar altı hafta boyunca tedaviye alındı. Tedavi sonunda ağrı ve fonksiyonel kapasite düzeyleri değerlendirildi. Ağrı; görsel anolog skala (GAS) ve Western Ontario McMaster Osteoartrit (WOMAC) Ağrı İndeksi ile değerlendirildi. Fonksiyonel kapasite ise WOMAC ve Fulkerson-Shea Patellofemoral Değerlendirme Skoru (FSPDS) ile değerlendirildi. 

Bulgular: Tedavi sonrası, Grup 1 ve 2’de GAS ve WOMAC ağrı skorunda istatistiksel anlamlı azalma gözlendi (p<0,001). Aynı zamanda her iki grupta WOMAC fonksiyonel indeks ve FSPDS’unda istatistiksel anlamlı artış gözlendi (p<0,001). Gruplar arasında değerlendirme parametreleri açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu. 
 

Sonuç: PFAS olan hastalarda ev egzersiz programına patellar breys ekleme, yalnız ev egzersiz programına göre ağrı ve fonksiyonel kapasite üzerinde istatistiksel anlamlı bir düzelme göstermedi. 

Keywords : Patellofemoral ağrı, egzersiz, patellar breys, fonksiyonel kapasite