Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Sürekli ve Aralıklı Dolum Sistometrisinin Karfl›laflt›r›lmas›

Kurtuluş Kaya 1 ,Murat Ersöz 2 ,Engin Koyuncu 3 ,Sumru Özel 4 ,Müfit Akyüz 2 ,Neşe Özgirgin 5
1 Tatvan Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Bitlis, Türkiye
2 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Sağlık Bakanlığı Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
4 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
5 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.67

Amaç: Elli ml/dk hızda yapılan orta hızlı sürekli dolum sistometrisi dolum süresinin kısalığı ve yayınlanmış referans değerlerinin oluşu gibi avantajları nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir metotdur. Bununla birlikte bu tip dolum bazen detrüsör kontraksiyonlarını provoke edebilir ve mesane kapasitesini saptamada hatalara neden olabilir. Bu çalışmanın amacı aşırı aktif detrüsöre sahip omurilik yaralanmalı (OY) hastalarda sürekli ve aralıklı dolumla yapılan sistometrik ölçümlerin karşılaştırılmasıdır. 
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya aşırı aktif detrüsöre sahip OY’li 20 hasta dahil edildi. Mesanedeki tüm idrar boşaltıldıktan sonra, mesane ilk önce oda sıcaklığındaki steril serum fizyolojik ile 50 ml/dk hızla sürekli olarak dolduruldu ve mesane kapasitesi belirlendi. Sürekli dolum sistometrisinden sonra mesane tekrar boşaltıldı ve 50 ml/dk dolum hızıyla 30 saniyelik dolum periyodlarını izleyen 15 saniyelik duraklamalarla aralıklı olarak dolduruldu. Sürekli ve aralıklı dolum sırasında saptanan kapasiteler Wilcoxon işaretli sıra testi ile karşılaştırıldı.
 

Bulgular: Maksimum sistometrik kapasite ortalama değerleri sürekli ve aralıklı dolumda sırasıyla 86,5±43,7 ml ve 122,7±62,2 ml idi (p<0,001). Aralıklı dolumla saptanan ortalama artış 36,2±38,1 ml idi ve bu ortalama %41,84’lük bir artışa tekabül ediyordu. 
 

Sonuç: Bu çalışmada aşırı aktif detrüsörlü OY’li hastalarda aralıklı dolum ile daha yüksek sistometrik kapasiteler gözlendi. Bu yöntem aşırı aktif detrüsörlü hastalarda mesane kapasitesinin daha doğru belirlenmesine ve uygun tedavi kararlarının verilmesine yardımcı olabilir.

Keywords : Aralıklı dolum, sistometri, spinal kord yaralanması, aşırı aktif mesane