Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Obez Bireylerde Vücut Yağ Dağılımının Pulmoner Fonksiyon ve Solunum Kasları Kuvveti Üzerine Etkileri

Serap Tomruk 1 ,Faruk İbrahimoğlu 2 ,Nebahat Sezer 3 ,Belma Füsun Köseoğlu 4 ,Demet Tekin 5
1 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
4 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
5 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hava yolu veya parankimal hastalığı ve/veya solunum sistemini etkileyen başka bir hastalığı olmayan obez bireylerde vücut yağ dağılımının pulmoner fonksiyonlar ve solunum kasları kuvveti üzerine etkilerinin belirlenmesidir. 
 

Gereç ve Yöntem: Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniğine başvuran 76 obez ve 43 obez olmayan birey çalışmaya dahil edildi. Her iki grupta vücut kitle indeksi, bel kalça oranı, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri yapıldı. Solunum fonksiyon testleri (SFT), maksimal inspiratuvar ve ekspiratuvar basınçları (MİB, MEB) ölçüldü. El sıkma gücü Colin dinamometre ile değerlendirildi.
 

Bulgular: Maksimum ekspirasyon ortası akım hızı (EOA%25-75) değeri obez bireylerde kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük bulundu (p=0,026). İki grup arasında zorlu vital kapasite (ZVK), 1.saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü (ZEV1), ZEV1/ZVK, EOA%50, ekspirasyon zirve noktası (EZN), vital kapasiteyi (VK) içeren diğer SFT parametrelerinde anlamlı bir fark bulunamadı. Ayrıca obez bireylerin %14,47'sinde restriktif ventilatuvar bozukluk tespit edildi. Triseps deri kıvrım kalınlığı, hem SFT hem de MİB ve MEB parametreleri ile anlamlı negatif korelasyon göstermekteydi. Ayrıca biseps deri kıvrım kalınlığı, SFT parametrelerinden ZVK, ZEV1 ile ayrıca MEB parametresi ile anlamlı negatif korelasyon göstermekteydi.
 

Sonuçlar: Bu çalışmada obez bireylerde vücut yağ dağılımının SFT'yi etkilediği bulunmuştur. Standart SFT parametreleri, özellikle düşük maksimum solunum kapasitesi değerleri, obez bireylerdeki pulmoner bozuklukların belirlenmesine izin verir. 

Keywords : Obezite, pulmoner fonksiyon testleri, solunum kasları