Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 4

Karpal Tünel Sendromu Olgularında Gece Ağrı Sıklığı Median Sinir Hasarını Yansıtır

Abdulkadir Koçer 1 ,Ülkü Türk Börü 2
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: El bileğinde median sinir sıkışmalarının değerlendirilmesinde ağrı sorgulaması yararlıdır. Biz bu çalışmada ağrının karakteri ile karpal tünel sendromunun (KTS) klinik şiddeti arasındaki ilişkiyi araştırdık.

 

Gereç ve Yöntem: Prospektif bu çalışmada, ağrının karakteri (şiddeti, sıklığı, gece veya gündüz olması) kendi kendine uygulanabilen düzenlenmiş semptom şiddet sorgulama formu ile değerlendirildi. KTS tanısı klinik bulgular ve elektrofizyoloji çalışmaları ile kondu. İdiyopatik KTS tanısı almış 41 (32 kadın ve 9 erkek) olguya ait ağrı ile elektrofizyolojik bulgular arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

 

Bulgular: Bu çalışmada KTS tanısı almış 63 el (38 sol el, 25 sağ el) değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 43,9±12,1 (23-78) yıldı. Daha önce yapılmış bir çalışmada klinik ve nörofizyolojik bulgular arasında güçlü bir ilişki rapor edilmesine rağmen, biz yalnızca gece ağrı sıklığı ile median sinir bileşik kas aksiyon potansiyelleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulduk (p=0,03). Bu ilişki cinsiyet, yaş, tuzağın olduğu taraf, diğer sinir ileti çalışması verileri ve sorgulanan diğer ağrı özelliklerinden bağımsızdı. Diğer sinir ileti çalışması parametreleri ile ağrı skorları arasında bir ilişki bulunamadı.
 

Sonuç: Bu bulgulara dayanarak, gece ağrı sıklığının sorgulanmasının biyolojik bir önemi olduğuna ve median sinir hasarını daha iyi yansıttığına inanmaktayız. 

Keywords : Gece ağrısı, semptom şiddet skalası, karpal tünel sendromu, sinir iletim çalışmaları