Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 4

Fizik Tedavi Modaliteleri Gerçekten Güvenli mi?

Berna Tander 1 ,Ferhan Cantürk 2 ,Kıvanç Cengiz 3 ,Dilek Durmuş 2 ,Yeşim Akyol 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsu

Amaç: Bu çalışmanın amacı; kliniğimizde yatırılarak fizik tedavi modaliteleri (FTM) uygulanan hastalarda, uygulama sırasında veya sonrasında FTM’nin komplikasyonlarını ve hastaların memnuniyetlerini saptamaktı.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kliniğimizde yatırılarak tedaviye alınan 100 hasta (64 kadın, 36 erkek) dahil edildi. Bütün hastalara demografik verileri, FTM’nin komplikasyonlarını ve hastaların memnuniyetlerini ölçen bir form uygulandı. Hastalara uygulanan FTM’leri sırasıyla; 86 hot pack, 69 ultrason, 56 interferansiyel akım, 37 diadinamik akım, 26 kısa dalga diatermi, 5 whirlpool (girdaplı banyo) ve 2 soğuk uygulama idi. Tanılar; 44 servikal veya lomber spondiloz, 16 gonartroz, 14 omuz periartriti, 11 yumuşak doku lezyonu, 9 serebrovasküler hastalık ve 6 eklem kontraktürü idi.
 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 51,14±13,42 yıl idi. Dört hastada ağrı, ikisinde taşikardi, birer hastada da hipertansiyon, uygulama yerinde kanama, alerjik reaksiyon ve bül oluşumu kaydedildi. Hastaların memnuniyetleri ile komplikasyonlar arasında ilişki saptanmadı (p>0,05). Ayrıca primer hastalık-komplikasyonlar ve FTM-komplikasyonlar arasında da bir ilişki bulamadık (p>0,05).
 

Sonuç: FTM güvenli bulundu ve ciddi komplikasyonlara yol açmadılar. Fizik tedavi uygulanan hastalar da tedaviden memnun olduklarını belirttiler. 

Keywords : Fizik tedavi modaliteleri, komplikasyon, fizik tedavi, hasta memnuniyeti