Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 4

İnme Sonrası Gelişen Depresyonun Fonksiyonel Bozukluk ve Rehabilitasyon Sonuçlarına Etkileri

Ayşe Dilek 1 ,Metin Karataş 2 ,Hilal Erkan 3 ,Nuri Çetin 1 ,Mahmut Nafiz Akman 1
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
2 Baskent Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya

Amaç: Bu çal›flmada inme sonras› depresyon s›kl›¤› ve bunun rehabilitasyon sonuçlarına etkilerini arafltırdık.

 

Gereç ve Yöntem: Bu çal›flmada yatarak rehabilitasyon programına alınan, tek hemisfer tutulumu olan ve ilk kez inme geçiren 80 hasta prospektif olarak incelendi. Hastalar›n depresif semptomlar› Wakefield Depresyon skalas› ile de¤erlendirildi. Demografik verileri ile birlikte yat›fl ve ç›k›fllar›nda fonksiyonel geliflimleri Fonksiyonel Ba¤›ms›zl›k Ölçe¤i (FIM) ile, motor geliflimleri Brunnstrom motor geliflim skalas› kullan›larak belirlendi.

 

Bulgular: Yafl ortalamas› 62±10,4 y›l idi. Otuzdört (%42,5) hastada depresyon tespit edildi. Depresyon s›kl›¤› ile yafl, cinsiyet, e¤itim durumu, hipertansiyon, diabetes mellitus aras›nda iliflki saptanmad› (p>0,05). Depresyon olan ve olmayan hasta grubunda FIM ve Brunnstrom evre skorları arasında fark yoktu (p>0,05). Ancak depresyon saptanan hasta grubunda depresyon skorlar› ile FIM skorlar› aras›nda negatif korelasyon izlendi.(p<0,05).

 

Sonuç: ‹nme sonras› depresyon geliflimi s›k gözlenmekte ve rehabilitasyon sonuçlar›na negatif etkileri oldu¤u bildirilmektedir. Bizim çal›flmamızda belirgin negatif etki izlenmemifltir. Bu, çal›flmaya al›nan hastaların klinik ve demografik özellikleri ile iliflkili olabilir. 

Keywords : inme, depresyon, fonksiyonel bozukluk