Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 4

Ev Ortamında Yaşayan Yaşlı Bireylerde Ağrı ile Sağlık Durumu, Mobilite ve Günlük Yaşam Aktivite Düzeyi Arasındaki İlişki

Tülay Tarsuslu Şimşek 1 ,Eylem Tütün Yumin 1 ,Asuman Öztürk 1 ,Meral Sertel 1 ,Murat Yumin 2
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Bolu, Türkiye
2 267 Nolu Aile Hekimliği, Bolu, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.78557

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ev ortamında yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlı bireylerde ağrı ile sağlık durumu, mobilite ve günlük yaşam aktivite düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, 65 yaş ve üstü 104 birey dahil edildi. Demografik bilgileri alınan bireylerin eğitim ve medeni durumu, kronik hastalık varlığı, yürümeye yardımcı cihaz kullanımı sorgulandı, sağlık değerlendirme anketi (HAQ), ağrıyı değerlendirmek için Görsel Analog Skalası (VAS), mobilite düzeyini belirlemek amacıyla Fiziksel Mobilite Skalası (FMS), günlük yaşam aktivite düzeyini belirlemek amacıyla Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (FIM) kullanıldı.

 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen bireylerin yaş ortalaması 72,27±5,99 yıl olarak bulundu. Bireylerin 57’sinin (%54,8) ağrı şikayetinin olduğu 47’sinin (%45,2) ise ağrı şikayetinin olmadığı belirlendi. Ağrı şikayeti en çok bel ve diz bölgelerinde tespit edildi. Ağrısı olan ve olmayan bireylerde cinsiyet, eğitim ve medeni durum, kronik hastalık varlığı, yardımcı cihaz kullanımı açısından anlamlı bir fark bulundu (p<0,05). VAS ile HAQ arasında negatif yönde bir ilişki bulundu (p<0,05). Fakat VAS ile FIM ve VAS ile FMS arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05).

 

Sonuç: Bu çalışmanın sonunda, yaşlılarda sağlık problemlerinin artması ve aktivite düzeyinin azalması ile birlikte sık karşılaşılan bir problem olan ağrının sağlık durumu ile negatif yönde ilişkili olduğu, sağlık durumunun da günlük yaşam aktivite düzeyini ve mobilite düzeyini olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. Yaşlılarda, ağrının sorgulanması ve tespit edilmesinin yaşlı sağlığını iyileştirmede oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Keywords : Yaşlılık, ağrı, sağlık durumu, günlük yaşam aktiviteleri