Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 4

Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Kompresyonun Şiddeti ile Klinik Semptomlar, Fiziksel, Fonksiyonel ve Yaşam Kalitesi Bulgularının İlişkisi

Ebru Umay 1 ,Zeliha Özgür Karaahmet 2 ,Özlem Avluk 2 ,Ece Ünlü 2 ,Aytül Çakcı 2
1 Sağlık Bakanlığı Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kütahya, Türkiye
2 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.03064

Amaç: Bu çalışmada, elektrofizyolojik olarak karpal tünel sendromu saptanan hastalarda farklı şiddette kompresyon seviyeleri ile klinik semptomlar, fiziksel, fonksiyonel ve yaşam kalitesi bulguları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, kliniğimize elde uyuşma ve ağrı şikayeti ile başvuran ve elektronöromiyografik (ENMG) değerlendirme ile karpal tünel sendromu tanısı alan 65 hasta dahil edildi. Tüm hastaların demografik özellikleri ve mevcut semptomları kaydedildi. Semptomların ciddiyetini değerlendirmede Boston Semptom Ciddiyet Ölçeği (BSCÖ) kullanıldı. Ayrıca hastaların yüzeyel dokunma duyusu, ağrı, ısı duyuları ile iki nokta diskriminasyon testi ile kortikal duyu, tenar atrofi varlığı, Tinel ve Phalen testi, el becerileri, kavrama kuvvetleri, elin fonksiyonelliği ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi değerlendirildi.

 

Bulgular: Karpal tünel sendromu saptanan 65 hasta ENMG değerlendirme sonuçlarına göre hafif derecede sinir kompresyon bulguları olanlar grup 1 (n=29), orta derece grup 2 (n=18) ve ağır derece grup 3 (n=18) olarak üç gruba ayrıldı. Her üç grup arasında güçsüzlük, beceriksizlik semptomları, semptom ciddiyet ölçeği, duyu fonksiyonları, kavrama kuvvetleri, tenar atrofi varlığı, el fonksiyonları ve ağrı hariç yaşam kalitesi değerlendirme parametreleri bakımından kompresyon şiddeti ile korele olarak olumsuz yönde değişim saptandı. Semptom süresinde uzama ve el becerisinde azalma bakımından sadece grup 1 ve 3 arasında anlamlı farklılık bulundu. Tinel ve Phalen testi pozitifliği ve yaşam kalitesinin ağrı alt ölçeği bakımından ise gruplar arasında farklı bulunmadı.

 

Sonuç: Karpal tünel sendromlu hastalarda kompresyon şiddeti arttıkça hastaların fonksiyonelliği azalmakta ve yaşam kaliteleri kötüleşmektedir. 

Keywords : Karpal tünel sendromu, semptomlar, klinik bulgular, fonksiyonellik, yaşam kalitesi