Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 3

Enerji Kısıtlama Diyeti Yapılmaksızın Uygulanan Aerobik Antrenman Programının Genç Kadın ve Erkeklerin Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri

Şükrü Serdar Balcı 1 ,Hamdi Pepe 2 ,Serkan Revan 2 ,Şükran Arıkan 1
1 Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2 Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.39200

Amaç: Enerji kısıtlama diyeti olmaksızın uygulanan bisiklet egzersiz programının vücut kompozisyonu ve aerobik kapasite üzerine etkilerinin kadın ve erkeklerde değişim gösterip göstermediğini belirlemektir.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, düzenli olarak egzersiz yapmayan, orta düzeyde aktif ve özel bir diyet programı uygulamayan 19 erkek (10 antrenman, 9 kontrol), 16 kadın (8 antrenman, 8 kontrol) olmak üzere toplam 35 gönüllü katılmıştır. Antrenman grupları hedef kalp atım sayılarının %50-70 şiddetinde, günde 60 dk, haftada 4 gün olmak üzere 8 hafta süre ile bisiklet egzersiz programına katılmışlar, program öncesi ve sonrası vücut kompozisyonu ve aerobik kapasite ölçümleri yapılmıştır.

 

Bulgular: Antrenman maksimal oksijen tüketim (VO2maks) değerlerini hem erkeklerde (F=22,99) hem de kadınlarda (F=37,93) önemli düzeyde artırmıştır (p<0,05). Antrenmanlar öncesi ve sonrası vücut ağırlığı (F=22,84), vücut kütle indeksi (F=19,99), vücut yağ miktarı (F=5,57) ve yağsız vücut ağırlığı (F=11,78) değerlerindeki değişimler erkeklerde antrenman ve kontrol gruplarında önemli farklılık gösterirken (p<0,05), kadınlarda benzerdir (p>0,05). Antrenman yapan gruplarda vücut yağ miktarı kadın ve erkeklerde artarken, bu artış erkeklerde istatistiksel olarak önemliydi (p<0,05).

 

Sonuç: Enerji kısıtlama diyeti uygulamaksızın yapılan düzenli aerobik egzersizler erkek ve kadınlarda VO2maks değerlerini önemli düzeyde artırmıştır. Bu artışa rağmen tek başına egzersiz uygulamasının her iki cinsiyette de vücut kompozisyonunda olumlu değişimler sağlamak için yetersiz kalabileceği söylenebilir.

Keywords : Vücut kompozisyonu, egzersiz, aerobik kapasite, cinsiyet